Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Π51/3/568/2009

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 612/1977

«Διάρκεια αναπηρίας ασφ/νων που αιτούνται σύνταξης λόγω γήρατος με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 612/1977»

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

997346/2018

Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77, όπως ισχύει.(ΑΔΑ:7ΔΞΤ465ΧΠΙ-8ΥΒ)


Φ.10035/34505/948/2017

Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, όπως ισχύει.


31342/2022

Χορήγηση δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης με βάση το ν. 612/1977 ΑΔΑ: 6ΦΩΣ46ΜΤΛΚ-Γ74


Σ40/41/332653/2022

«Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν.»


ΝΣΚ/6/2015

Απονομή σύνταξης γήρατος ολικώς τυφλών από τον Ο.Γ.Α.
Ο Ο.Γ.Α. οφείλει να απονέμει σύνταξη γήρατος σε τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977. (πλειοψ.)


IKA/Υ70/11/2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Κοινοποίηση διατάξεων αρθρ. 6 του ν. 3863/2010»

ΙΚΑ/Γ32/7/2014

«Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»(ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691ΩΓ-Δ7Ζ)

ΝΣΚ/88/2023

Ερωτάται: 1) Εάν οι πάσχοντες από κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ν. 612/1977, οι οποίες προβλέπουν τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με 4050 ημέρες εργασίας ή 15 έτη ασφάλισης και 2) εάν δύναται να χορηγηθεί η βασική σύνταξη του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4169/1961, στους συνταξιοδοτούμενους από τον Οργανισμό που λαμβάνουν την κύρια σύνταξη του πρώην ΟΓΑ του ν.2458/1997 με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, οι οποίες προβλέπουν τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με 4.050 ημέρες εργασίας ή 15 έτη ασφάλισης, άνευ ορίου ηλικίας.(...)1) Οι πάσχοντες από κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία δεν υπάγονται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 και κατ’ επέκταση στο ειδικό και ευεργετικό καθεστώς συνταξιοδότησης του ν. 612/1997 (ομόφωνα). 2) Η χορηγούμενη, στα πλαίσια του άρθρου 99 του ν. 4387/2016, προνοιακή «βασική» σύνταξη γήρατος στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4169/1961 και καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αυτού παράλληλα με την ανταποδοτική σύνταξη, που δικαιούνται αυτοί να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 12 του ν. 2458/1997, δεν δύναται να καταβληθεί στους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, χωρίς τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας των 67 ετών (ομόφωνα).


Σ45/2/568494/2018

Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ».Συνημμενο το Φ.11221/50890/159/20.3.2018 εγγραφο του Υπ.Εργασίας και κοι.Ασφάλισης


N.612/1977

Περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των τυφλών των ησφαλισμένων εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών