Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Σ40/59/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3996/2011
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με το συνυπολογισμό χρόνων στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.» Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. β) Η με αρ. πρωτ. Φ 80000/16124/1114/30.10.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:Β432Λ-ΓΑ0).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Σ40/16/2014

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.» Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012 & Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα. β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/115/1/9.1.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΙΚΑ/Σ40/303/2012

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011.»


Υ. 80000/16124/1114/2012

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη συγκεκριμένων αναγνωρισμένων χρόνων, στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως τελικώς αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011.


ΙΚΑ/Σ40/167/2014

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.(ΑΔΑ:7ΤΙΘ4691ΩΓ-9Υ3)(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:53) 

Φ80000/26225/1757/2013

ΘΕΜΑ: « Ερώτημα σχετικά με το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 3996/2011 » Σχετ. 1: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με αριθμ. Γ99/119/3.03.2003 Σχετ. 2: Έγγραφο Διοίκησης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με αριθμ. Σ40/283/2.11.2012 

ΙΚΑ/Σ40/114/2016

ΘΕΜΑ: «Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011,προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί έως την 31/12/2013»- Τροποποίηση οδηγιών.Σχετ: Το με αρ. Σ40/97/23-04-2013 Γ.Ε. της Δ/νσης Παροχών, Τμήμα Κύριας Σύνταξης


ΙΚΑ/Α23/269/30/2011

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 77ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πλασματικού χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής τους ή υιοθεσίας τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011» ΣΧΕΤ.α) Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 7 του Ν.3029/2002, 141 παρ. 1 του Ν.3655/2008 & 39 του Ν.3996/5-8-2011. β) Οι υπ΄ αριθμ. : Φ80000/οικ.22458/1664/2-9-2010 Φ80000/οικ.9240/597/11-8-2011 & Φ80000/21395/1450/6-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. γ) Οι υπ΄ αριθμ. 114/2004 & 26/2009 εγκύκλιοι της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. δ) Τα υπ΄ αριθμ. Σ40/34/20-4-2010 & Σ40/56/8-4-2011 Γενικά Έγγραφα της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΙΚΑ/Σ40/97/2013

ΘΕΜΑ: Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του N . 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη.Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Φ. 11221/21120/1404/21.2.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


IKA/Σ40/99/2012

ΘΕΜΑ: «Ο πλασματικός χρόνος του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης για τις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31/12/2010.» Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. Σ40/34/20.4.2010 και β) Το με αρ. πρωτ. Σ40/56/8.4.2011 Γενικά Έγγραφα.

IKA/Σ40/34/2012

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας- ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 4