ΥΠ.ΕΣ/15219/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2020.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/8785/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Β΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/56124/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Θ΄ Κατανομή έτους 2020. 


21518/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Δ΄ Κατανομή έτους 2020. 


ΥΠ.ΕΣ/38965/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2020 ΑΔΑ:ΩΙΩΨ46ΜΤΛ6-Μ48 


2507/2015

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις
Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α’ Κατανομή έτους 2015.

ΥΠ.ΕΣ/66080/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ι΄ Κατανομή έτους 2020. ΑΔΑ: ΨΦΨΨ46ΜΤΛ6-64Β 


ΥΠ.ΕΣ/44597/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ζ΄ Κατανομή έτους 2020. ΑΔΑ: ΩΚΘ146ΜΤΛ6-ΖΓ3 


ΥΠ.ΕΣ/7259/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας,
προς κάλυψη δαπανών τους - Α΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/74324/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2020.  ΑΔΑ: ΨΣΤΥ46ΜΤΛ6-ΔΡ7 


Αριθμ. Πρωτ. 41712/2015

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι’ Κατανομή έτους 2015.