ΥΠ.ΕΣ/25712/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4915/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022» (Α’63)ΑΔΑ:ΨΝΥ446ΜΤΛ6-ΧΤΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2868/202

Σχετικά Έγγραφα

35379/2013/2014

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ)

ΥΠ.ΕΣ/25837/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων» Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 273/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


25837/19-4-2022

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων ΑΔΑ: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ


155264/2022

«Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων»  ΑΔΑ:ΨΑΑ446ΜΑΠΣ-5Ε0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2022


69471/2021

Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 642/2021 ΑΔΑ:65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε


ΥΠΕΣ/21186/2012

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010)

οικ.20874/2016

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.(ΑΔΑ:70Ω1465ΦΘΕ-ΦΑΟ)


31739/2018

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.(ΑΔΑ:Ω368465ΧΘ7-ΝΔ1)


59847/2019

Ορκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων.(ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 89/2019


39903/2020

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Περιφερειών ΑΔΑ: 6ΤΩ446ΜΤΛ6-ΥΩ8