ΥΠ.ΕΣ/25712/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4915/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022» (Α’63)ΑΔΑ:ΨΝΥ446ΜΤΛ6-ΧΤΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2868/202

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/25837/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων» Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 273/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


35379/2013/2014

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ)

25837/19-4-2022

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων ΑΔΑ: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ


155264/2022

«Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων»  ΑΔΑ:ΨΑΑ446ΜΑΠΣ-5Ε0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2022


ΥΠ.ΕΣ/41679/2022

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. ΑΔΑ: 6ΦΙ546ΜΤΛ6-1Δ6


69471/2021

Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 642/2021 ΑΔΑ:65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε


19292 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/ 22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.» (Β΄ 3272)» (Β΄ 1086).

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-3139/Β/2022:Στην υπό στοιχεία 19292/ΕΞ 2022/24-05-2022 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2538) και διορθώθηκε στο Β’ 2901, στο Παράρτημα VI με τίτλο «Αμοιβές ελεγκτή του άρθρου 13 της παρούσας προκήρυξης» διορθώνεται στη 2η στήλη το προτελευταίο και τελευταίο κελί από το εσφαλμένο: “+00,6% +00,4%” στο ορθό: “+0,06% +0,04%”


ΥΠΕΣ/21186/2012

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010)

οικ.20874/2016

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.(ΑΔΑ:70Ω1465ΦΘΕ-ΦΑΟ)


31739/2018

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.(ΑΔΑ:Ω368465ΧΘ7-ΝΔ1)