ΥΠ.ΕΣ/41679/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4915/2022

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. ΑΔΑ: 6ΦΙ546ΜΤΛ6-1Δ6

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/24479/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. ΑΔΑ: 69ΗΒ46ΜΤΛ6-ΧΥΙ


ΥΠ.ΕΣ/54653/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. ΑΔΑ: 6ΖΒΙ46ΜΤΛ6-Λ2Ε 


ΥΠ.ΕΣ/28693/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.


ΥΠ.ΕΣ/48874/2022

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 


ΥΠ.ΕΣ/28528/2022

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.


ΥΠ.ΕΣ/26247/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ΑΔΑ:6ΑΑ246ΜΤΛ6-Φ4Φ


18248/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ΑΔΑ: 6ΥΕΓ46ΜΤΛ6-6ΣΑ


ΥΠ.ΕΣ/90221/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. ΑΔΑ: ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6


41362/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ΑΔΑ: ΩΤΛΔ46ΜΤΛ6-ΡΛΕ 


15526/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις