ΥΠ.ΕΣ/61363/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΠ.ΕΣ/28528/2022 , 3852/2010

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. ΑΔΑ: ΩΔΤΑ46ΜΤΛ6-994 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/48874/2022

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 


ΥΠ.ΕΣ/41679/2022

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. ΑΔΑ: 6ΦΙ546ΜΤΛ6-1Δ6


ΥΠ.ΕΣ/28693/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.


ΥΠ.ΕΣ/24479/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. ΑΔΑ: 69ΗΒ46ΜΤΛ6-ΧΥΙ


ΥΠ.ΕΣ/54653/2021

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. ΑΔΑ: 6ΖΒΙ46ΜΤΛ6-Λ2Ε 


ΥΠ.ΕΣ/28528/2022

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.


29937/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 


15526/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις


4025/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.


ΥΠ.ΕΣ/26247/2020

Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ΑΔΑ:6ΑΑ246ΜΤΛ6-Φ4Φ