ΥΠ.ΕΣ/69738/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 3463/2006

«Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 648/2021 ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68

Σχετικά Έγγραφα

59847/2019

Ορκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων.(ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 89/2019


ΕλΣυν.Κλ.1/211/2016

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η μετακίνηση των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα ως δικαιούχων αιρετών γυναικών στην .. προκειμένου να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο συνέδριο ήταν νόμιμη. Και τούτο, διότι ναι μεν δεν συνάγεται ότι η μετακίνηση της ως άνω Αντιδημάρχου και των δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων έγινε για εκτέλεση υπό στενή έννοια υπηρεσίας, στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, δεδομένου ότι οι προπεριγραφόμενες θεματικές ενότητες του συνεδρίου άπτονταν αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), η συμμετοχή τους αυτή στο συγκεκριμένο συνέδριο αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.


ΥΠ.ΕΣ/28552/2016

Ενέργειες των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (ΑΔΑ:ΨΤΥΡ465ΦΘΕ-ΩΒΖ)


ΥΑ 19957/2014

Θέμα: Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας.  

ΥΠΕΣ/71351/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011- 31η Αυγούστου 2014).


ΥΠ/ΕΣ/23624/2020

Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67/2020 ΑΔΑ:ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0


ΥΠ.ΕΣ/69631/2021

«Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 646/2021 ΑΔΑ:ΨΒΙ846ΜΤΛ6-Τ91


ΥΠ.ΕΣ/43395/2021

Κατανομή ποσού 6.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2021, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.ΑΔΑ: 9ΧΓ646ΜΤΛ6-Μ4Ε


151/2014

Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΥΠ.ΕΣ/35280/2021

Κατανομή ποσού ύψους 1.490.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Συνδέσμους Δήμων της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. ΑΔΑ: 617Ρ46ΜΤΛ6-ΝΧ5