Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/71599/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4804/2021

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 939/2023 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

71598/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 938/2023 ΑΔΑ: ΡΟΒΔ46ΜΤΛ6-ΖΑΖ


ΥΠ.ΕΣ/65437/2023

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 849/2023. ΑΔΑ:6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3


ΥΠΕΣ/19/2006

Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006 για την ανάδειξη ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2006


72674/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8 ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 954/2023 ΑΔΑ:Ε4ΜΕ46ΜΤΛ6-ΣΛΒ


ΥΠ.ΕΣ/72687/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8 ης/15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 955/2023 


91109/2022

Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 767/2022 ΑΔΑ: 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ


ΥΠ.ΕΣ/38218/2023

«Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 518/2013


74715/2023

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.  ΑΔΑ:ΨΕ3546ΜΤΛ6-ΦΛ3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 987/2023

ΥΠ.ΕΣ/75939/2023Συμπληρωματικές οδηγίες για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας από την Περιφέρεια Αττικής για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15445/2023 ΑΔΑ: Ψ72646ΜΤΛ6-ΖΚΣ


ΥΠ.ΕΣ/78179/2023

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1068/2023 ΑΔΑ:ΨΓ8Χ46ΜΤΛ6-ΔΗΜ


ΥΠ.ΕΣ/65443/2023

Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 850/2023 Α.Δ.Α.: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7