Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 767/2022 ΑΔΑ: 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ

Σχετικά Έγγραφα

24460/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2019 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.(ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9)


ΥΠ.ΕΣ/91030/2022

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765/2022 ΑΔΑ:6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ


ΥΠ.ΕΣ/36735/2019

Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2019 ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ


36857/2019

∆ιενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.  ΑΔΑ:ΨΙ26465ΧΘ7-Χ5Θ ΕΓΚΛΙΟΣ/34/2019


ΥΠΕΣ/15641/2014

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ    ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3

ΝΣΚ/116/2014

Κωλύματα και ασυμβίβαστα αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. – Υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Τα προβλεπόμενα στην παρ.1 περ.γ’ του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσεως αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καταλαμβάνουν τους υπαλλήλους των δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (πάσης φύσεως δημοτικών επιχειρήσεων), με τα οποία αυτοί συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (ομοφ.)


ΥΠΕΣ/50056/2010

Θέμα: Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.Εγκύκλιος αριθ: 23


30854/2019

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 23 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στους υπό σύσταση δήμους του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (Α' 43).(ΑΔΑ: 6ΠΑΦ465ΧΘ7-Χ22)


30309/2019

Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.  (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2019) ΑΔΑ: Ω5Ζ5465ΧΘ7-6ΚΓ


ΥΑ 19957/2014

Θέμα: Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας.