Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

91109/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 767/2022 ΑΔΑ: 6ΚΜΓ46ΜΤΛ6-7ΞΞ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/38053/2023

Εγκύκλιος για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών» Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 516/2023 ΑΔΑ: 61ΦΛ46ΜΤΛ6-ΓΔ6


ΥΠ.ΕΣ/65443/2023

Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 850/2023 Α.Δ.Α.: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7


ΥΠ.ΕΣ/71599/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 939/2023 ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767


ΥΠ.ΕΣ/65437/2023

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 849/2023. ΑΔΑ:6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3


ΥΠ.ΕΣ/72687/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8 ης/15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 955/2023 


ΥΠ.ΕΣ/91030/2022

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765/2022 ΑΔΑ:6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ

ΥΠ.ΕΣ/38218/2023«Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 518/2013(...)Επομένως, η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά στο σύνολό της την εγκύκλιο αριθ. 765/91030/30.12.2022 (Α.Δ.Α.: 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ) με θέμα: «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» και ενσωματώνει στο περιεχόμενό της την εγκύκλιο αριθ. 291/21712/14-03-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ) με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023»

 


ΝΣΚ/116/2014

Κωλύματα και ασυμβίβαστα αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. – Υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Τα προβλεπόμενα στην παρ.1 περ.γ’ του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσεως αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καταλαμβάνουν τους υπαλλήλους των δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (πάσης φύσεως δημοτικών επιχειρήσεων), με τα οποία αυτοί συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (ομοφ.)


71598/2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 938/2023 ΑΔΑ: ΡΟΒΔ46ΜΤΛ6-ΖΑΖ


69431/2023

Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της επαναληπτικής της 15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.


ΥΠ.ΕΣ/38218/2023

«Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 518/2013