ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/66226/1154/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 , 4819/2021

Απάντηση στην υπ’ αρ. πρ. …. ηλεκτρονική σας επιστολή με θέμα «Ερώτημα - Τιμολογιακή Πολιτική – ΦΟΔΣΑ».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Ε41/365/2010

ΘΕΜΑ :  «Απάντηση σε ερώτημα σας» (αναφορικά    με   την   χορήγηση βεβαιώσεων για είσπραξη λογ/μών δημοσίων έργων)

Φ.21250/20268/Δ16.573/2018

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο υπ’ αριθμ. 1733/16-2-2018 έγγραφό σας, σχετικά με ασφάλιση αιρετού Α' βαθμού ».


οικ.38469/2107/2019

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.(ΑΔΑ:ΩΘΧΜ465ΧΘΞ-6ΘΗ)


70033/4014/2019

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΔΑ: Ω1Κ8465ΧΘΞ-ΓΕΤ


36439/2014

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υπ’ αρ. πρ. Γ32/162/οικ.31524/4-9-14 εγκύκλιο

οικ.32833/1782/19/2019

Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.(ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


οικ.97049/4907/2018

Δεύτερη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018».(ΑΔΑ:7ΥΓΑ465ΧΘΞ-ΗΞ6)


165984 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-062019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


31292/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


οικ.74077 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).