Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1232/1982 , 3812/2009 , 4622/2019
ΦΕΚ: 261/Α/31.12.2020

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Σχετικά Έγγραφα

ΠΥΣ/49/2019

Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/27/2016

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/23/2018

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/15/2007

Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/17/2008

Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280).


ΠΥΣ/25/2017

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Ανστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/29/2014

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα


ΠΥΣ/28/2009

Πράξη 28 της 31 Δεκεμβρίου 2009 Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».


ΠΥΣ/30/2005

Παράταση της ισχύος της υπ' αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»


ΠΥΣ/51/2015

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα