ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4354/2015
ΦΕΚ: 2239/Β/31.05.2021

Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019

Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494).


ΥΑ/26804/2011

Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Καταργείται με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021, ΦΕΚ: 2239/Β/31.05.2021


ΥΠΕΚΑ/22186/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 26804/16-6-2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427).

Καταργείται με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021, ΦΕΚ: 2239/Β/31.05.2021


οικ.23932/2017

“Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2)


ΝΣΚ/363/2008

Όργανο διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων εκπονήσεως μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών Δήμου.Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων εκπονήσεως μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών Δήμου κατ’ εφαρμογή του Ν 3316/2005 είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή. Επί ιδιαιτέρως σοβαρού αντικειμένου η Δημαρχιακή Επιτροπή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να παραπέμπει τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19885/2018

Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


16261/2020

Εγκύκλιος για τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 ΑΔΑ: ΨΣΣΧ46ΨΖ3Π-ΩΗΞ 


ΝΣΚ/225/2007

Εν όψει των οριζομένων στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 η διενέργεια λογοτεχνικών διαγωνισμών με απονομή χρηματικού Βραβείου από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού  δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες τους.

Ε.27960/1655/1970

Περί εγκρίσεως προδιαγραφών περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενεργείας αυτών,οπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.Ε.16164/807 της 4/16 Ιουν.1971 (ΦΕΚ Β`459)και Ε. 22734/970 της 5/6 Ιουλ.1976 (ΦΕΚ Β`/887) Αποφ.Υπ. Δημ. Εργων.

26804/2011, 1427/Β/16.06.2011άρθρο 18 παρ.7:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με υπ' αριθμ. 27960/1665/1970 (684 Β') απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων «περί εγκρίσεως προδιαγραφών περίΑρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών» και το εδάφιο (γ) της παρ 1 της με υπ' αριθμ. 60471/980/10-3-1986 «Διαγωνισμοί Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Παρέμβασης» (ΦΕΚ 931 Β')

35839/2020

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.