Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007
ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

24405/2011

Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθ. οικ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) υπουργικής απόφασης.


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ14278/2014

ΘΕΜΑ:  Εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των  υπαλλήλων  στα  υπηρεσιακά  συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ

124680/Ε4/2020

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ΑΔΑ:Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ


Φ09/139/2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΔΑ:Ω9854691ΩΓ-ΦΔΚ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/2014

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.(ΑΔΑ:61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ)


151512/Ε4/2018

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)..(ΑΔΑ:Ω8ΔΛ4653ΠΣ-5Φ1) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.2088/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ 


ΔΙΔΑΔ/12856/2008

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια


ΥΠΕΣ/22788/2014

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού(ΑΔΑ: ΒΙΥ1Ν-83Ο)