ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/2014

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ14278/2014

ΘΕΜΑ:  Εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των  υπαλλήλων  στα  υπηρεσιακά  συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/2022

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024 ΑΔΑ:ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/οικ.15787/2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.(ΑΔΑ:ΨΡΝ9465ΦΘΕ-Χ3Τ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.(ΑΔΑ:61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ)


ΔΙΔΑΔ/12856/2008

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/2020

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ


ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.2088/2018

Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ 


Φ09/139/2016

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΔΑ:Ω9854691ΩΓ-ΦΔΚ)


ΥΑ/47993/2011

ΘΕΜΑ: Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΥΠΕΣ/124/2015

ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»