ΥΠΕΣ/3586/2010

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1497/1984
«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - αναθεώρηση αναγραφομένων στοιχείων των εντύπων υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση (Apostille) - οδηγίες για την Σφραγίδα της Χάγης όσον αφορά τη συμπλήρωση από τα Κ.Ε.Π. των στοιχείων των αρμοδίων υπηρεσιών για την Επισημείωση (Apostille) στα έντυπα υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους σε αυτές
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/275/2014

ΘΕΜΑ: Περί της επίθεσης σφραγίδας της Χάγης (apostille) σε έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη Γ.Γ.Π.Σ


ΥΠΕΣ/47302/2008

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης Αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και αποστολή κατάστασης Κρατών, τα οποία έχουν προσχωρήσει σε αυτή.«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968)» η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/1978 και αποστολή πίνακα Κρατών που την έχουν επικυρώσει.

1020/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


Ν.1497/1984

Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (σύμβαση Χάγης)


1059356/627/0006Δ/2008

Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

ΥΠΕΣ/58229/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπεράσματα και Συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής  

34242/11001/2011

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.


ΥΠΕΣ/56493/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπλήρωση εντύπου αίτησης πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες

862/1548/2011

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν.3852/2010.


ΥΠΕΣ/5325/2011

Θέμα : «Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν. 3852/2010 »