Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΣ/78048/1959

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006
ΦΕΚ: 364/Β/16.10.1959
Περί της υπαγωγής ενίων υποχρεωτικών δαπανών των Δήμων και κοινοτήτων εις τας διατάξεις του άρθρου 38 του από 15.6.1959 Β.Διατάγματος

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/25565/1051/1974

Περί της υπαγωγής της πληρωμής ενίων υ δαπανών  των Δήμων και κοινοτήτων εις τας  διατάξεις του άρθρου 38 του από 17/5-15.6.1959 Β.Διατάγματος

Ν.505/1976

Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.


ΥΠΕΣ/64464/1986

Υπαγωγή της πληρωμής στις διατάξεις του άρθρου 38 του από 17/5-15.6.1959 Β.Διατάγματος της πληρωμής δαπανών κατανάλωσης Ηλεκτρικής εωέργειας για οποιαδήποτε χρήση.

Ν.234/1975

Περί υπαγωγής εις τας διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/62 του προσωπικού του πρώην Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισμού και των Επαγγελματιών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, ως και περί αναγνωρίσεως προυπηρεσιών τινων ιατρών του ΙΚΑ.


N.941/1979

Περί επεκτάσεως του διά τους τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ ισχύοντος συνταξιοδοτικού καθεστώτος και εις το τακτικόν προσωπικόν ενίων Ν. Π. Δ. Δ. , υπαγωγής ορισμένων κατηγοριών προσωπικού ενίων Ν. Π. Δ.Δ. εις την ασφάλισιν του Κλάδου Συντάξεων του ΙΚΑ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.


Ν.127/1975

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων της περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας και περί άλλων τινων συναφών διατάξεων.


Β.Δ.24.9-20.10/1958

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων.


Ν. 1182/1981

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ' αριθμ. 138 Διεθνούς Συμβάσεως "περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής".


Ν 215/1975

Περί επαναφοράς εν ισχύι του Ν.Δ. 2189/52 "περί Τοπικών Ενώσεων και Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος" ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μέχρι της 20ης Απριλίου 1967, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων αυτού ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων


ΕΣ/Τ7/366/2009

Δημόσια έργα.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.Στο άρθρο 21 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114, 145 και 197) ορίζεται ότι: «1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειμένας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, (…) 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης (…) προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (…)» και στο άρθρο 25 αυτού ότι: «Εις παν χρηματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπεται υπ’ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκαθάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν και ποσόν». Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι τα έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βάσει των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ’ αυτών απαίτηση και πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζομένων ως πιστωτών τους. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (σχετ. Πράξεις VII Τμ. 13/2008, 11/2009).