Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ -[ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018]

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.-[ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018]


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Υπηρεσιών  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19148/2021

Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειες υλικών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 


ΥΠ.ΕΣ.5731/2018

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.


Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Υπόδειγμα Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


ΕΑΑΔΗΣΥ/1250/2018

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.(ΑΔΑ:ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α )


ΕΑΑΔΗΣΥ/7545/2017

«Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 1 του ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε)


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ:4661/2022

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150098).