ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 351/1968 , 4412/2016

Δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1015494/10294/Β0012/2004

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο σε Οργανισμούς Κοινής Οφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) για μετατόπιση των δικτύων τους, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %.


ΑΝ 351/1968

Περί καταβολής εις βάρος των πιστώσεων των έργων της δαπάνης μετατοπίσεως των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. (Α. 75).

To άρθρο μόνο, καταργήθηκε με το άρθρο 57, παρ.5 του Ν.4568/2018, ΦΕΚ-178/Α/11.10.2018.


17744/2004

Εγκαταστάσεις Δ.Ε.Η. - Δαπάνες μετατόπισης δικτύου Δ.Ε.Η. λόγω διεύρυνσης οδού


ΕλΣυν.Τμ.6/1081/2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:..ζητείται η ανάκληση της 84/2017 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Mε τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει, ότι αναφορικά με τις εργασίες μετατόπισης του φανού της Υ.Π.Α. οι περιστάσεις που επικαλείται η αιτούσα αλυσιτελώς προβάλλονται, εν προκειμένω, διότι ως προς τις εργασίες αυτές το Κλιμάκιο απείχε του ελέγχου ως κατά χρόνο αναρμόδιο, δοθέντος του ότι κατά την κρίση του αποδείχθηκε ότι αυτές είχαν ήδη εκτελεστεί και περαιτέρω δεν επρόκειτο περί προσθέτων επειγουσών εργασιών, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 56 του ν. 3669/2008. Σε περίπτωση δε που κατ΄εκτίμηση του ίδιου λόγου ήθελε γίνει δεκτό ότι η αιτούσα βάλει κατά της ανωτέρω κρίσης υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω εργασίες δεν είχαν εισέτι εκτελεστεί και ως εκ τούτου το Κλιμάκιο όφειλε να ελέγξει τις προϋποθέσεις νόμιμης ένταξής τους στην ελεγχόμενη συμπληρωματική σύμβαση, ο λόγος αυτός και πάλι παρίσταται απορριπτέος ως αναπόδεικτος, διότι η αιτούσα ουδέν στοιχείο προσκομίζει που να καταρρίπτει την ως άνω κρίση του Κλιμακίου.Περαιτέρω, αναφορικά με τις λοιπές εργασίες (εκσκαφές λόγω ύπαρξης υπογείων δικτύων ΟΚΩ, μετατόπιση αγωγού ΔΕΥΑ, αλλαγή απόστασης μεταφοράς) το Τμήμα κρίνει ότι, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και προσκομιδής από την αιτούσα της 4/10.2.2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας περί της σύναψης της υπό κρίση συμπληρωματικής σύμβασης, οι αιτιάσεις της περί συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων δεν ευσταθούν και ο σχετικός λόγος ανάκλησης είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.(..)Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί.


ΕΣ/Τ7/25/2008

Μετατόπιση δικτύων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (άρ.47 παρ.3 του ν.2696/1999, ΦΕΚ Α΄ 57 και ήδη άρ.43 του ν.3542/2007, ΦΕΚ Α΄ 50), οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος δημοτικής οδού, απαραίτητη για την κατασκευή έργου εκτελούμενου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμού, νομικού ή φυσικού προσώπου, επιτρέπεται να γίνει μόνον κατόπιν αδείας της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας.


ΕλΣυν/Ε Κλ/119/2010

Μη νόμιμο το σχέδιο συμπληρωματικής σύμβασης, καθόσον οι εργασίες που αποτελούν αντικείμενό της δεν κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, αφού οφείλονται σε πλημμελή εκπόνηση, αστοχίες και παραλείψεις της αρχικής μελέτης. Έιδικότερα, το γεγονός της φθοράς των προς συντήρηση οδών λόγω των παρεμβάσεων των ΟΚΩ για την κατασκευή υπογείων δικτύων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ενώ η κάλυψη της δαπάνης προμήθειας καθαρής ασφάλτου λόγω σημαντικής αύξησης της τιμής της προβάλλεται στην αιτιολογική έκθεση αορίστως. Αίτηση ανάκλησης κατά της προμνησθείσας Πράξης του Κλιμακίου απορρίφθηκε με την 1505/2010 απόφαση του VI Τμήματος ως εκπρόθεσμη.


1396/123865/2016

«Διευκρινίσεις σχετικά με την απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας».(ΑΔΑ:73ΖΠ4653ΠΓ-Ο6Γ)


2811.2/20917/2018

Παροχή οδηγιών για δαπάνες μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.(ΑΔΑ:6ΓΣΞ4653ΠΩ-ΒΝΧ)


263/24823/2016

Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.


ΥΠ.ΕΣ/75317/2020

Μέτρα και ρυθµίσεις στο ̟λαίσιο της ανάγκης ̟εριορισµού της διασ̟οράς του κορωνοϊού- COVID 19 ΑΔΑ: Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ