Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.2859/2000

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2859/2000
ΦΕΚ: 248/Α/07.11.2000

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 2859-2000-5.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/03/2024

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5092/2024 ΦΕΚ: 33/Α/04.03.2024

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2048/2023

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248).  ΑΔΑ:ΨΗΨ846ΜΠ3Ζ-ΥΞΙ


Ε.2044/2022

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248 ΑΔΑ:6Π2Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΩΝ


Ε.2036/2024

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248). ΑΔΑ:9ΡΤΙ46ΜΠ3Ζ-3ΗΘ

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ @31.12.2023


ΠΟΛ 1003/2010

Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)


ΠΟΛ 1006/2007

Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ν. 1676/1986

Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων


Π.4336/3162/1987

«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις» Εγκύκλιος 10/1987


Ν.3052/2002

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις


Α.1272/2020

Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.


Α.1150/2021

Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο