ΓΓΑΔΔΤ 437/11683/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2014 , 4795/2021
ΦΕΚ: 3816/Β/21.07.2022

Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Υπουργεία και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

104720/2010

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄ /3.8.2010).

31548/2020

Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


45496/2336/2017

Εξειδίκευση της έκτασης και του χρόνου διαγραφής των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς ΟΣΕ και καθορισμός της διαδικασίας διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3891/2010.


Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν.  3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 


1007/2019

Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


1016/14/62/2020

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοιου COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 


Α.1090/2021

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.


ΔΔΑΔ Β 1120723/2018

Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α' 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.).


4062/2021

Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, του τύπου και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.


Αριθμ. οικ. 78387/6468/2015

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους, των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής του προστίμου του άρθρου 18 Α΄ του Ν. 3446/ 2006 (Α΄ 49) από τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία δεν έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της διαδικασίας εντοπισμού τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας αναγκαίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού