Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4336/2015/Δ9

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4336/2015/Δ9
ΦΕΚ: 94/Α/14.08.2015

ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του Δημοσίου (Πολιτικοί υπάλληλοι και στελέχη ενόπλων δυνάμεων).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.840/40/37608/Σ.9794/2019

Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός τρόπου καταβολής και απαιτούμενων δικαιολογητικών.


151274/2016/0092/2017

Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.


Αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.


ΚΥΑ 2/88371/ΔΕΠ/2014

Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους»

ΝΣΚ/81/2019

Κατάργηση ή μη της δυνατότητας καταβολής του επιδόματος διαχειριστικών λαθών στους διαχειριστές χρημάτων των Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης της παραγράφου Κ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017.(..)Μετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης της παραγράφου Κ' του άρθρου 127 του ν.4472/2017, καταργήθηκε το επίδομα διαχειριστικών λαθών, για το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών χρημάτων των Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε βάρος των πόρων τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. γ’ του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού «Περί Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεως Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων» (ομόφ.).


Ν.3205/2003

Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003: "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις."


ΔΤΔ Γ 1016096 ΕΞ 2022

Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk) και την εντολή των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές– Κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου ΑΔΑ: 9ΗΕ346ΜΠ3Ζ-Π5Π


65531/2020

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2020 ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3


72049/2022

«Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021». ΑΔΑ: 9ΨΥ746ΜΑΠΣ-ΔΚΖ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2022

22/2023Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ – Τροποποίηση της εγκυκλίου 7/2022 του e-ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2023 ΑΔΑ:6ΕΙΛ46ΝΟΡΔ-7Ρ9


80430/2020

Παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 02/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 03/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..