Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , 4670/2020 , Φ80000/οικ.61647/2212/2017 , 2/24112/ΔΕΠ/2017 , Φ.10043/οικ.14224/430/2017 , Φ80020/45578/Δ15.780/2017 , Φ80020/34576/Δ15. 537/2017 , Φ10042/οικ.13567/329/2018 , Φ10042/45119/1199/2019

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2020 ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3

Σχετικά Έγγραφα

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./760/1660637/2017

Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.(ΑΔΑ:6Φ9Ν465ΧΠΙ-ΤΤΑ)


65483/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΔΑ:6ΦΣ2465ΧΠΙ-ΘΥΜ


Φ80000/οικ12708/557/2020

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020 ΑΔΑ:ΩΩΑ746ΜΤΛΚ-ΗΓ6


Ε.2027/2020

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 105 και 108 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 121 του ν.2960/01. ΑΔΑ:ΩΛ4Π46ΜΠ3Ζ-8Δ5


Γ.15 / Γ΄ / οικ.11442/292/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020» ΑΔΑ:Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ


Δ.15 /Δ΄/οικ.12565/311/2020

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α΄ 43)»ΑΔΑ:ΩΗΕ946ΜΤΛΚ-Κ1Υ


Φ. 40021 /οικ.10597/487/2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4670/2020 σχετικά με τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1-1-2020 και εφεξής. ΑΔΑ:ΩΚΠΝ46ΜΤΛΚ-8Ψ5


Φ80020/οικ.13865/Δ16.397/2020

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4670/2020 (Α΄43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 ν.4387/2016 ΑΔΑ:Ω0ΨΘ46ΜΤΛΚ-ΩΕΧ


54834/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1/1/2020 και εφεξής ΑΔΑ:ΨΚ38465ΧΠΙ-59Γ


Φ80020/13033/336/Δ16/2020

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.4670/2020 (Α΄43) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ΑΔΑ:9Ι5046ΜΤΛΚ-ΜΤ0