Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4795/2021

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007, 3584/2007, 3852/2010, 4440/2016, 4674/2020
ΦΕΚ: 62/Α/17.04.2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ Α.9

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4795-2021-29.3.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 29/03/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5027/2023-ΦΕΚ:48/Α/02.03.2023

Αναθεωρήση Ν.4795-2021-17.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5013/2023-ΦΕΚ:12/Α/19.01.2023

Αναθεωρήση Ν.4795-2021-20.6.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 20/06/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4940/2022-ΦΕΚ:112/Α/14.6.2022, N.4873/2021-ΦΕΚ:248/A/16.12.2021 ΚΑΙ Ν.4807/2021-ΦΕΚ:96/Α/11.06.2021

Αναθεωρήση Ν.4795-2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/04/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/2022

Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» - Σύμβουλος Ακεραιότητας ΑΔΑ:95Α546ΜΤΛ6-Γ3Κ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ.14175/2021

Διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση ΑΔΑ: ΨΦΛΛ46ΜΤΛ6-7ΜΓ


Ν.4440/2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.1/οίκ.14705/2018

Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.(ΑΔΑ:ΩΒΥ6465ΧΘΨ-ΙΩΘ)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/2016

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).(ΑΔΑ:ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β)


12950/2023

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και στους προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας-ΠΣΕΑ, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης και Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/110/2018

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών. Με δεδομένα τα ανωτέρω, μη νομίμως η ως άνω Κοινωφελής Επιχείρηση ανέθεσε το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών στη δικαιούχο του ελεγχόμενου εντάλματος, καθόσον δεν είναι εξειδικευμένες αλλά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τομέα Οικονομικού αυτής και στα καθήκοντα των εκεί υπηρετούντων υπαλλήλων της. Μπορούσε δε να αναθέσει σε τρίτους - λογιστές μόνο τις λογιστικές υπηρεσίες που συνδέονται με την τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος, καθόσον η ίδια δε διέθετε προσωπικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (ΕΣ Κ.Π.Ε.Δ 43/2018). Περαιτέρω, η Επιχείρηση προβάλλει μεν την έλλειψη Λογιστή Α΄ Τάξης και Πτυχιούχου ΠΕ Λογιστικού /Οικονομικού, δεν προκύπτει όμως ότι υπέβαλε σχετικό αίτημα πρόσληψης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της ΠΥΣ 33 της 27.12.2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), η ισχύς της οποίας έχει παραταθεί (ΕΣ VII Τμ. Πρ.70/2016), ούτε αίτημα μετακίνησης υπαλλήλου, βάσει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), με το οποίο ρυθμίζεται η μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο προς νομικό του πρόσωπο προς κάλυψη συγκεκριμένης υπηρεσιακής ανάγκης. Ομοίως δεν αποδεικνύεται ότι έκανε χρήση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), με τον οποίον καθιερώνεται Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να προβεί σε πλήρωση των κενών της θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά προσω-πικού από άλλους φορείς. Ούτε, άλλωστε, η πρόβλεψη, στο άρθρο 16 του Ε.Κ.Υ. αυτής, της δυνατότητας ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών σε έκτακτο προσωπικό αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισής της, αλλά αναφέρεται στην υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με την ανάθεση συγκεκριμένου έργου (πρβλ. Κ.Π.Ε.Δ 21/2017). Επίσης, δεν ασκεί επιρροή το ότι η Επιχείρηση προγραμμάτισε την πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός υπαλλήλου ΠΕ Οικονομικού/Λογιστικού, καθόσον οι ανάγκες που θα κάλυπτε αυτή η πρόσληψη αλλά και η επίμαχη ανάθεση ανακύπτουν παγίως και όχι προσωρινά. Τέλος, εσφαλμένα εκκαθαρίζεται ποσό 1.033,33 ευρώ, αντί για το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που παρασχέθηκαν οι ως άνω εργασίες (24.1.2018 οπότε υπογράφηκε η ως άνω σύμβαση έως 6.2.2018 ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης)... Κατ’ ακολουθία, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/554/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ:το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 37/2022 πράξη, ζητεί να αρθεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου “αμφισβήτηση” σχετικά με την έννοια της διάταξης του άρθρου 324 παρ. 1 του ν. 4700/2020, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ως άνω πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου και της 650/2021 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου και, ειδικότερα, ως προς το εάν υπόκεινται βάσει της προαναφερόμενης διάταξης σε προσυμβατικό έλεγχο οι συμβάσεις που συνάπτει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.(....)Στο άρθρο 98 του Συντάγματος(....)καθιερώνεται η διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενο είναι, εκτός από το Δημόσιο, και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο «από την άποψη αυτή» ως νόμος ορίζει. Κατά την έννοια της διατάξεως ως εξομοιούμενο με το Δημόσιο «από την άποψη αυτή» νομικό πρόσωπο νοείται κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που δύναται κατά την ανάθεση σύμβασης από αυτό να ασκήσει εξουσία συγκρίσιμη προς αυτή του Δημοσίου. Τέτοια δε εξουσία είναι και αυτή που ασκείται από ένα νομικό πρόσωπο, όταν, υπαγόμενο στην άμεση εποπτεία και τον έλεγχο κρατικής αρχής, και απολαμβάνοντας προνόμια που προσήκουν στη δημόσια δύναμη, επεμβαίνει στην αγορά επιλέγοντας, με αδιαφανή ή μη νόμιμα κριτήρια, αντισυμβαλλόμενο επί μεγάλης οικονομικής αξίας σύμβασης που συνάπτει.(....)Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ως εξομοιούμενα με το Δημόσιο νομικά πρόσωπα νοούνται εκείνα τα οποία -ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στο δημόσιο τομέα, της προέλευσής τους, της ιδιαίτερης οργανωτικής τους δομής  και του καθεστώτος δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που τα διέπει- διαθέτουν νομική προσωπικότητα, συστήνονται για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ενώ, σύμφωνα με τις καταστατικές τους ή άλλες διατάξεις, τελούν σε σχέση άμεσης ή έμμεσης εξάρτησης ή ειδικού ελέγχου από το Δημόσιο ή άλλο δημόσιο φορέα.(....)Αίρει την αμφιβολία κρίνοντας ότι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ συνιστά δημόσια επιχείρηση  κατά  την  έννοια  της διάταξης  της παραγράφου 1  του άρθρου 324 του ν. 4700/2020. Και Αναπέμπει την υπόθεση στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/383/2022.


ΕλΣυν.Τμ.7/29/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Αίτηση ανάκλησης της  267/2014  πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, (...) .Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά το Τμήμα κρίνει ότι: α) Η ως άνω σύμβαση δεν συνιστά γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, καθόσον τα μέρη δεν εκκινούν από την ίδια αφετηρία συμφερόντων με σκοπό την από κοινού εκπλήρωση μίας δημόσιας υπηρεσίας. Και τούτο διότι,  όπως προκύπτει από το προεκτεθέν περιεχόμενό της, ο μεν Δήμος, η συμβολή του οποίου περιορίζεται αποκλειστικά  στην κάλυψη του κόστους για την παροχή των ανατεθεισών υπηρεσιών, βαρυνόμενος μόνο αυτός με το οικονομικό αντικείμενό της,   με τη σύναψή της  απέβλεψε στην υλοποίηση των ανατιθέμενων με αυτήν υπηρεσιών,  το δε  … στην καταβολή του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος. Προς τούτο προβλέπεται η καταβολή από το Δήμο των δαπανών και αμοιβών του αναδόχου στο ποσό των οποίων έχει συνυπολογισθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος προβλέπεται μόνον στις εξ επαχθούς αιτίας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Προς επίρρωση δε της άποψης ότι δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση, αλλά για απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών  χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων προσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία  πρέπει να σημειωθεί ότι ο επιδιωκόμενος από τα συμβαλλόμενα μέρη σκοπός ολοκληρώνεται και εξαντλείται με τη σύναψη της ελεγχόμενης συμβάσεως, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω η υπογραφή εκτελεστικών τοιούτων.  Συνεπώς, πρόκειται για δημόσια σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την παροχή εκ μέρους του αναδόχου ….., έναντι  συμβατικού ανταλλάγματος, συγκεκριμένων υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ του Δήμου, ήτοι υπηρεσιών που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό και παρέχονται ελεύθερα στον ιδιωτικό τομέα από οποιονδήποτε δραστηριοποιούμενο στο σχετικό τομέα πάροχο, η σύναψη της οποίας κατά τα βασίμως κριθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη  αντιβαίνει στις διατάξεις  των άρθρων 100 του ν.3852/2010, 209 παρ. 9, 10 του Κ.Δ.Κ.,  25 του π.δ.60/2007 και στις διατάξεις του  π.δ. 28/1980,  τα περί του αντιθέτου δε προβαλλόμενα από τον αιτούντα Δήμο είναι αβάσιμα και απορριπτέα. β) Σε κάθε περίπτωση ήτοι και υπό την εκδοχή ότι εν προκειμένω πρόκειται για γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010,   το …που  σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και το ιδρυτικό του π.δ/μα 271/1989 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ/μα 13/1998 (ΦΕΚ 24 Α΄), αποτελεί Ε.Π.Ι., ήτοι αυτοτελές ν.π.ι.δ. που λειτουργεί  στο πλαίσιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  δεν μπορούσε να συμμετέχει στην ελεγχόμενη σύμβαση ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος του Δήμου, καθόσον δεν του αναγνωρίζεται από το νόμο    η δυνατότητα συμμετοχής του στις προγραμματικές συμβάσεις ως συνάπτοντα φορέα αλλά μόνο, κατά τη ρητή διάταξη του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010,  ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο.  Εξάλλου, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης το εδ. α΄ της παρ. του ν. 3852/2010 που αφορά τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων  με φορείς  του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 καθόσον   με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.  και, ως εκ τούτου, δεν αρκεί για την υπαγωγή τους η πρόβλεψη,   από τις διατάξεις της παρ. 4  του άρθρου 11 του ν. 3685/2008, για δυνητική χρηματοδότησή τους από το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­των και φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 11 παρ. 4 εδ. α΄ και δ΄ του ν. 3685/2008, άρθρο 17 του ν. 2083/1992, άρθρο 10 π.δ. 271/1989, βλ. και ΝΣΚ 269/2011) τα περί του αντιθέτου δε προβαλλόμενα από τον αιτούντα Δήμο αλλά και το … με το από 7.7.2015 υπόμνημα – παρέμβασή του, είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Περαιτέρω,  δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης το άρθρο 11 παρ. 4 περ. δ΄ εδ. α΄ του ς ν.3685/2008 (βλ. Ελ. Συν. Τμ. VII πράξη 181/2009), καθόσον η εν λόγω ειδική διάταξη, ισχύουσα παράλληλα με τις γενικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου εν προκειμένω    άρθρου 100 του ν.3852/2010, παρέχει, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  της με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), στα Ε.Π.Ι. τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μόνο όταν αυτές αφορούν στη «βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενό τους» ή στην «έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», περίπτωση που δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση αφού το αντικείμενο που ανατίθεται με την ως άνω σύμβαση δεν εμπίπτει στην έννοια του ερευνητικού έργου καθόσον ελλείπει ως προς αυτό, το στοιχείο της πρωτοτυπίας, αφού το παραδοτέο από τον ανάδοχο αποτέλεσμα δεν συνιστά πρωτότυπη εργασία, με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες, ή επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (βλ. άρθρο 2 ν. 1514/1985 που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο). Και τούτο διότι, οι ανατεθείσες με την ελεγχόμενη σύμβαση εργασίες,   όπως προκύπτει από το εκτεθέν στην προηγούμενη σκέψη περιεχόμενο τους,  αφορούν στην παραγωγή  ενός συνήθους τεχνικού αντικειμένου, με τη χρήση κεκτημένων γνώσεων και  δεν περιέχουν το στοιχείο της πρωτοτυπίας, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του  άρθρου 2 ν. 1514/1985,  που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο,  για να χαρακτηρισθεί μία εργασία «ως ερευνητική