Τύπος: E-BOOKS

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 6/Α/15.01.2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

N.4590/2019

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.


80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


84/2022

Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


101/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


Ν.3812/2009

Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις


Ν.3051/2002

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις


Ν.2349/1995

Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις


10522/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).


20356/2021

Καθορισμός Ειδικής Πρόσθετης Αποζημίωσης στο προσωπικό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.


ΔΟΛΚΕΠ/1379/2010

«Ειδικά θέματα που αφορούν τα ΚΕΠ μετά τις ρυθμίσεις του νόμου 3812/2009 ( ΦΕΚ 234/ Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».»