Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021 , 4622/2019 , 80/2021
ΦΕΚ: 2578/Β/25.05.2022

Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


101/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


42799/2003

Καθορισμός της οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 42799/16637/01/2017/4-9-2017,ΦΕΚ-3122/Β/8.9.2017


20356/2021

Καθορισμός Ειδικής Πρόσθετης Αποζημίωσης στο προσωπικό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.


16637/01/2017/4-9-2017

Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 35 της 84/2022-ΦΕΚ:2578/Β/25.05.2022


10522/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).


N.4590/2019

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.


Ν.4765/2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.


10524/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).


758/01/2019

Αντικατάσταση του άρθρου 29 της με αριθμ.  16637/01/2017/4-9-2017 (ΦΕΚ 3122/Β΄/8-9-2017) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 35 της 84/2022-ΦΕΚ:2578/Β/25.05.2022