Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4940/2022

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 112/Α/14.06.2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ Α.5

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-27.5.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 27/05/2024

ΟΠΩΣ Η ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5110/2024-ΦΕΚ:75/Α/24.05.2024

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-20.3.24.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 20/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5094/2024 ΦΕΚ: 39/Α/13.03.2024

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-5.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5092/2024 ΦΕΚ: 33/Α/04.03.2024

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-31.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 31/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5083/2024 -ΦΕΚ: 12/Α/26.01.2024

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-8.10.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 08/10/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ N.5057/2023-ΦΕΚ:164/Α/6-10-2023

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-25.4.2023_.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 25/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5043/2023 ΦΕΚ: 91/Α/13.04.2023

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-29.12.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 29/12/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022 ΚΑΙ Ν.5000/2022-ΦΕΚ:226/Α/09.12.2022

Αναθεωρήση Ν.4940-2022-7.11.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/11/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4986/2022-ΦΕΚ:204/Α/28.10.2022

Αναθεωρήση Ν.4940-2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 14/06/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

2/2396/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112).ΑΔΑ:Ψ519Η-8ΦΚ


11663/2023

«Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κίνητρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 27 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112)» ΑΔΑ:ΩΖΓΒ46ΜΤΛΡ-Φ1Ε


434/2024

Έγκριση της μεθόδου αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, του ύψους της επιπλέον ανταμοιβής, του χρόνου και του τρόπου καταβολής της στους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91).433/2024

Έγκριση στοχοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91).Ν.4807/2021

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


Φ1000.2.29/2021

Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις»


Ν.5043/2023

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2866/οικ.289/2024

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις (Ν. 5062/2023, Α΄ 183) ΑΔΑ:91ΥΛ46ΜΤΛ6-ΗΤ1


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/2023

1) Ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» 2) H αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790/20-10-2022 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’5541 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 5693/2022) ΑΔΑ: ΩΧ3Θ46ΜΤΛ6-ΘΣΟ


ΔΙΠΔΑ/Φ.5/5/18578/2023

Καθορισμός παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183).