Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 172/Α/09.09.2022

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ, σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα, ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα μίας (161) αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/161/2009

Νομιμοποίηση ή μη του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηράκλειας και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηράκλειας Νομού Σερρών. Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, ως Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, ως τρίτος συμβαλλόμενος, με το Δήμο Ηράκλειας και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηράκλειας Νομού Σερρών, καθ' όσον το αντικείμενό της εμπίπτει με τους εκ του νόμου καταστατικούς του σκοπούς, πλην όμως δεν νομιμοποιείται να υπογράψει την Προγραμματική αυτή Σύμβαση αντί του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πρέπει να συμμετέχει ως συμβαλλόμενο σ' αυτή. 

ΝΣΚ/161/2009

Νομιμοποίηση ή μη του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηράκλειας και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηράκλειας Νομού Σερρών.Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, ως Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, ως τρίτος συμβαλλόμενος, με το Δήμο Ηράκλειας και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηράκλειας Νομού Σερρών, καθ' όσον το αντικείμενό της εμπίπτει με τους εκ του νόμου καταστατικούς του σκοπούς, πλην όμως δεν νομιμοποιείται να υπογράψει την Προγραμματική αυτή Σύμβαση αντί του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πρέπει να συμμετέχει ως συμβαλλόμενο σ' αυτή.  

ΝΣΚ/11/2015

Δυνατότητα ή μη ένταξης υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στον κλάδο ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν. 3345/2005.(...)Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν. 3345/2005, με τις οποίες θεσπίστηκε η ένταξη των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών-Εργοδηγών, στον προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, έχουν πεδίο εφαρμογής και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι κατά την κρίση της υπηρεσίας αιτούμενες προϋποθέσεις (πλειοψ.). ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΕλΣυν.Τμ.6/29/2013

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου:..επιδιώκεται η ανάκληση της 442/2012 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι στη σχετική από 10.1.2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ως προς την ανάγκη προσθήκης του επίμαχου όρου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «3.4. Σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές φάσεις του έργου, π.χ. δάπεδα, διάκοσμος τοίχων, ορόφων κ.λπ., παράλληλα με τις εργασίες της εργολαβίας, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του διακόσμου από ειδικευμένους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης σύμφωνα με την μελέτη», το Τμήμα κρίνει ότι στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται μη συνήθεις επί οικοδομικών έργων κατηγορίες εργασιών, όπως η συντήρηση γύψινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως νεότερου μνημείου. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 3028/2002), η εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και για το λόγο αυτό μπορεί να ανατεθεί μόνο σε πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού συντηρητές έργων τέχνης. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δικαιολογημένα λαμβάνει ειδική μέριμνα, ώστε να διασφαλίσει την έντεχνη και προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών αυτών.Πλην όμως, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι σχετικές εργασίες ανέρχονται σε 741.255,95 ευρώ (βλ. τον προϋπολογισμό μελέτης για τις οικοδομικές εργασίες, όπου περιλαμβάνονται οι ομάδες εργασιών 1.11 Διακοσμήσεις (Εσωτερικές) και 1.12 Διακοσμήσεις (Εξωτερικές – Στηθαία), ο επίμαχος όρος τεχνικής ικανότητας, με τον οποίο εισάγεται περιορισμός στην ελεύθερη πρόσβαση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν πρέπει να ανακληθεί, οι κρινόμενες αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν και να διαταχθεί η κατάπτωση του καταθέντος από τη πρώτη εξ αυτών παραβόλου.


ΕλΣυν.Κλ.7/279/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Νόμιμη η δαπάνη Δήμου για την καταβολή αμοιβής σε ιδιωτική επιχείρηση για την προμήθεια 12.000 τεμαχίων εντύπων με περιεχόμενο το πρόγραμμα προβολών του θερινού κινηματογράφου του Δήμου για το έτος 2010, η οποία αποτελεί εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης πολύπλευρης Ανάπτυξης .- Έργων προς την ανωτέρω εταιρεία, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που καταρτίστηκε μεταξύ του Δήμου, της Δημοτικής Επιχείρησης και του ν.π.δ.δ. του Δήμου, με επωνυμία '' Οργανισμός Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού '', την οποία αναλαμβάνει ο Δήμος, μετά την λύση της ως άνω δημοτικής επιχείρησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 παρ.7 του ν.3852/2010, καθόσον: α) Η από 29.9.2009 προγραμματική σύμβαση, η οποία αποτελεί τη νόμιμη αιτία της ελεγχόμενης δαπάνης, επιτρεπτώς καταρτίστηκε με το προεκτεθέν περιεχόμενο μεταξύ του Δήμου, της Δημοτικής Επιχείρησης και του Δημοτικού Οργανισμού (ν.π.δ.δ.), διότι το αντικείμενο αυτής, ήτοι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, συνιστά υπηρεσία που προσδίδει σ'αυτήν αναπτυξιακό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 35 του π.δ./τος410/1995, καθώς προάγει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, β) οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της ως άνω προγραμματικής σύμβασης, άπτονται μεν των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω Δημοτικού Οργανισμού, στον οποίο ανήκε (έως την κατάργησή του με την 6898/1.7.2013. απόφ. Του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - ΦΕΚ Β'1817) αποκλειστικά η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη των πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στην πόλη του Δήμου, όπως άλλωστε προκύπτει από τη συστατική πράξη του δημοτικού νομικού προσώπου, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και γ) Στο άρθρο 2, αλλά και στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της προγραμματικής σύμβασης περιγράφεται επαρκώς το αντικείμενο και ο σκοπός αυτής.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/233/2016

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-Κτηρίων:Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι  με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα μη νόμιμα εντέλλεται η δαπάνη καταβολής των ως άνω μισθωμάτων, καθόσον η διαδικασία επιλογής του προς μίσθωση ακινήτου είναι πλημμελής για τους βασίμως προβαλλόμενους από τον Αναπληρωτή Επίτροπο λόγους. Συγκεκριμένα, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003, συμμετείχε το σωματείο «Αθλητικός Όμιλος ....» στο διαγωνισμό, αφού δεν φέρει την ιδιότητα του κυρίου του ακινήτου, ούτε του κατόχου αυτού δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως περιοριστικά η προϋπόθεση αυτή απαιτείται  από τον νόμο (βλ. σκέψη ΙΙ.Α). Αβασίμως δε, προβάλλεται με το από 12.5.2016 έγγραφο αντιρρήσεων του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου .... ότι εν προκειμένω δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3130/2003, διότι η εν λόγω μίσθωση δεν αφορά σε στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, δοθέντος ότι το «Ναυτικό Μουσείο» δεν συνιστά υπηρεσία του και, συνεπώς, δεν εντάσσεται στις λειτουργικές του δαπάνες. Τούτο δε διότι όπως έγινε δεκτό στην σκέψη ΙΙ.Β. στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει, μεταξύ άλλων,  η ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, ως εκ τούτου δε ο Δήμος .... δύναται να προβεί στη δημιουργία μουσείου, διενεργώντας τις αναγκαίες δαπάνες (όπως να προβεί στη μίσθωση του σχετικού χώρου), για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Εξάλλου για τη διαδικασία μίσθωσης για τις ανάγκες στέγασης των Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται, όπως έγινε δεκτό ανωτέρω, αναλόγως  οι  διατάξεις  του  ν. 3130/2003, ελλείψει διατάξεων ρυθμιζουσών το επίμαχο εκ προκειμένω ζήτημα στο π.δ. 270/1981 και στον Κ.Δ.Κ., απορριπτομένου ως αβασίμου σχετικού ισχυρισμού του Δήμου. Περαιτέρω και συναφώς με τα ανωτέρω, κατά παράβαση του άρθρου 3 της διακήρυξης, κατακυρώθηκε στο σωματείο η μίσθωση του ακινήτου, αφού δεν προσκόμισε κατά την υποβολή της προσφοράς του τίτλο ιδιοκτησίας, ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης της κυριότητας, αναφέροντας τον τρόπο κτήσης της κυριότητας του και προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9. Επίσης, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρου  21 του ν. 3130/2003, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πριν συμπληρωθεί το τρίμηνο στο οποίο αφορά, και, περαιτέρω, μη νομίμως στο από 4.4.2016 συμφωνητικό μίσθωσης ορίζεται να καταβληθεί το μίσθωμα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (4.4.2016) και όχι από την ημερομηνία εγκατάστασης του Μουσείου στο μίσθιο, η οποία (εγκατάσταση) να αποδεικνύεται από πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου. Αλυσιτελώς δε προβάλλεται από το Δήμο ότι θα έπρεπε η υποχρέωσή του για καταβολή του μισθώματος να αρχίζει από τη μέρα της πραγματικής εγκατάστασής του στο μίσθιο, αφού το πρωτόκολλο παραλαβής δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της εγκατάστασης και η μη σύνταξή του θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαλλαγή του Δήμου από την συμβατική του υποχρέωση για πληρωμή του μισθώματος, καθόσον εν προκειμένω ο Δήμος δεν αποδεικνύει ότι παρά την έλλειψη σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου, επήλθε πραγματική εγκατάσταση του στο μίσθιο από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (4.4.2016). Τέλος, ως εκ του σαφούς περιεχομένου των εφαρμοζόμενων διατάξεων δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω συγγνωστή πλάνη των οργάνων του Δήμου ως προς τη δυνατή ερμηνεία και εφαρμογή αυτών.