Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4978/2022

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 190/Α/07.10.2022

Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΗΜ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5100/2024 ΦΕΚ-49/Α/05.04.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4978-2022-7.6.23.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/06/2023

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Αναθεωρήση 4978-2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/10/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

N.4218/2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α - 176) και άλλες διατάξεις


Ο Δ.Ε.Ε.Β 1102269 ΕΞ 2022

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α'190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».


ΠΝΠ 7/2013

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

282586/Σ.714/2023

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α’ 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2023 ΑΔΑ:Ρ7Ο746ΜΑΠΣ-5ΜΟ 


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης.


ΠΟΛ 1257/2013

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

ΙΚΑ/Γ31/82/2015

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).


ΠΟΛ 1148/2006

Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

ΠΟΛ. 1011/2018

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος. 


Δ5Α 1123655 ΕΞ2013

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».(Τροποποιήθηκε με  την ΔΟΔΑ 4009444 ΕΞ2014, ΦΕΚ-3227/2.12.2014)