Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4978/2022

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 190/Α/07.10.2022

Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4978-2022-7.6.23.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/06/2023

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Αναθεωρήση 4978-2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/10/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

N.4218/2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α - 176) και άλλες διατάξεις


Ο Δ.Ε.Ε.Β 1102269 ΕΞ 2022

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α'190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».


Ε.2041/2024

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Α΄190) κατόπιν της κωδικοποίησης του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90) με τον ν. 4978/2022.


ΠΝΠ 7/2013

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

282586/Σ.714/2023

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α’ 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2023 ΑΔΑ:Ρ7Ο746ΜΑΠΣ-5ΜΟ 


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης.


ΠΟΛ 1257/2013

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

ΙΚΑ/Γ31/82/2015

Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).


ΠΟΛ 1148/2006

Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

ΠΟΛ. 1011/2018

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.