Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/164/2018

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 4072/2012, 4483/2017, 4443/2016

Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4443/2016 και του άρθρου 15 του ν. 4483/2017, μετά την έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου, περί αναδοχής από το Δήμο χρέους, υπό εκκαθάριση Α.Ε. τουριστικής ανάπτυξης Ο.Τ.Α., προς το Ελληνικό Δημόσιο. Περίληψη   :  Με δεδομένο ότι η λύση της Α.Ε. τουριστικής ανάπτυξης Ο.Τ.Α. υπό την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας– Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.)» και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση επήλθε διά της καταχωρίσεως, στις 7-8-2017, στο ΓΕ.ΜΗ. σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας περί λύσης της, ενώ, επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει την απόφαση περί αναδοχής του χρέους της παραπάνω Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο, στις 27-12-2017, οπότε είχε ήδη τεθεί σε ισχύ το άρθρο 15 του ν. 4483/2017, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 76 του ν. 4443/2016, αλλά εφαρμοστέες, ως ειδικότερες, τυγχάνουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 περ. γ’ του άρθρου 15 του ν. 4483/2017. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναδοχής του χρέους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το χρέος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να διαγράφεται αυτό από την εταιρεία, η όποια διαγραφή θα χωρεί μόνο μετά την εκάστοτε καταβολή από το Δήμο. (ομόφ.).Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/224/2017

Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν  από λυθείσα και εκκαθαρισθείσα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 109 παρ. 7 του ν.3852/2010. (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως έλαβε χώρα η μεταφορά των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων στο Δήμο …, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010. Και τούτο, διότι εφόσον οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, κατά το χρόνο λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου … και Δήμου …, με διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.», υπηρετούσαν σε αυτήν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (σχετ. οι από 31.3.2016 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του Προέδρου της εταιρείας), και με την 334/28.6.2016 [επικυρωθείσα κατά τα ανωτέρω ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας με την 84/13ης Συν/24.11.2016 απόφασή της 2η Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου … περί λύσης της εταιρείας λαμβάνεται ειδικά μέριμνα για τη συνέχιση από τον Δήμο των δράσεων αυτής, στις οποίες απασχολούνταν οι ως άνω υπάλληλοι, ήτοι της λειτουργίας κυνοκομείου και των διαδικασιών ένταξης και εκτέλεσης προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «φύλαξη ακτών» και μαζικού αθλητισμού, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και η προεκτεθείσα απόφαση παρίσταται, κατά τούτο, προσηκόντως αιτιολογημένη, απορριπτομένων των προβαλλόμενων λόγων διαφωνίας.


Ε.2055/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017  ΑΔΑ: 6ΜΞ746ΜΠ3Ζ-23Υ


138857/2016

«ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ» ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4443/2016 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ Ν. 3419/2005.(ΑΔΑ:ΩΖΚΗ465ΧΙ8-Τ9Ξ)


14894/2024

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Μητρώο Πολιτών του ν. 4483/2017 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.


29341/2017

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (Α’ 107)


2/63599/2017

Διευκρινήσεις επι των άρθρων 98 και 99 του Ν. 4483/2017


ΥΠ.ΕΣ/32139/2019

Διορισμός επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 


56881/2018

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 103 του ν.4483/2017.(ΑΔΑ:6ΧΛΑ465ΧΘ7-ΒΩ0)


25970/2018

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.(ΑΔΑ:ΨΓΨΛ465ΧΘ7-3ΣΒ)


1157/2017

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017)».(ΑΔΑ:ΩΜΒΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΘ2)