Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3833/2010
Δασικοί υπάλληλοι και οδηγοί οχημάτων των δασικών υπηρεσιών – Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας.Το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, του άρθρου 8 παρ.1 του Ν 2342/1995, η εξαίρεση από τη διατήρηση του οποίου, με το άρθρο 10 παρ.1 περ.α (υποπ.ββ) του Ν 2470/1997, κρίθηκε ως αντισυνταγματική με την 992/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. και το οποίο καταβάλλεται στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων των δασικών υπηρεσιών, περιλαμβάνεται μεταξύ των επιδομάτων που εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν 3833/2010, από τις μειώσεις που θεσπίσθηκαν με την παρ.2 του ιδίου άρθρου και την παρ.1 του άρθρου τρίτου του Ν 3845/2010. (πλειοψ.)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/69222/0022/2006

Επίδομα ειδικών συνθηκών υπαλλήλων ΝΑ

ΠΟΛ 1094/2007

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 (περ.α, παρ.1) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)270/2014

Νόμιμη η καταβολή περικοπείσας αναλογίας επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, σε εργαζομένους του κλάδου των Σχολικών φυλάκων, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3833/2010 και το άρθρο τρίτο παρ. 3 του ν. 3845/2010, οι περικοπές αυτές δεν ισχύουν ως προς το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας για τους μισθωτούς με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003.

ΝΣΚ/158/2017

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν τταράλληλα και οικονομική ενίσχυση-επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωϊδρυματικό επίδομα.(..)Δυνατότητα των συνταξιούχοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία να λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν.1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων)


2/91697/0022/2013

Δυνατότητα υπέρβασης εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μέχρι σαράντα (40) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α).


ΝΣΚ/215/2017

Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.Μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 1249/1982, περί αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών). (ομοφ.)


ΝΣΚ/172/2015

Αποδοχή ή μη παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 περ.α’ του ν. 3528/2007. Ενόψει των διδομένων περιστατικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ δεν κωλύεται από τη διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του Υ.Κ. να εξετάσει την περίπτωση αποδοχής της αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου Ν.Σ., χωρίς να αναμένει την αμετάκλητη περαίωση της ποινικής δίωξης, που έχει ασκηθεί εναντίον του. (ομοφ.)


ΝΣΚ/21/2013

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αποδοχή παραίτησης της υπαλλήλου του Ιδρύματος Ν.Κ., κατά της οποίας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 περ.α’ του Ν. 3528/2007.Εν όψει των διδομένων περιστατικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν κωλύεται από τη διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του Υ.Κ. να εξετάσει την περίπτωση αποδοχής της αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου Ν.Κ., χωρίς να αναμένει την αμετάκλητη περαίωση της ποινικής δίωξης, που έχει ασκηθεί εναντίον της. (ομοφ.)


ΓΛΚ/2/90703/0026/2009

Επίδομα αλληλεγγύης.«Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009».

ΝΣΚ/38/2014

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 233 και 234 του ν. 3852/2010, μετά την κλήση σε απολογία του αιρετού, να μην εκδώσει παραπεμπτήριο έγγραφο προς το πειθαρχικό συμβούλιο, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν στοιχειοθετείται κάποιο από τα προβλεπόμενα στην παρ.2 περ.α’ και β’ του άρθρου 233 του ν. 3852/2010 πειθαρχικά αδικήματα. (πλειοψ.)