Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Άδειες που δικαιούνται οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.(...)ίναι δυνατή η χορήγηση, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, της κανονικής άδειας (άρθρου 99 του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει), της βραχείας άδειας (άρθρου 101), της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102 A παρ.1 και 2), της άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρου 103Α) και της άδειας διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρου 104). Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας κύησης - τοκετού (άρθρου 103) και Πρώτης Μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρου 127 π.δ. 210/1992, κατά παραπομπή του άρθρου 102 του ιδίου π.δ/τος), δεδομένου ότι εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στο ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), ως ασφαλιστικό φορέα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρου 102Α παρ.3 και 4) και της εκπαιδευτικής άδειας (άρθρου 104 Α) (ομοφ.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.145/2013

Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99).


Π.Δ.97/2008

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.


ΠΔ 3/2014

Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού.


ΠΔ 38/2009

Τροποποίηση του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».


Π.Δ.32/2019

Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99). 


Π.Δ.25/2013

Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄99) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 55/2010 (Α΄ 93).


Π.Δ 82/2016

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίη διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99).


ΝΣΚ/89/2017

Δυνατότητα παροχής αυξημένων αποδοχών, κατά την παρ. 5 του άρθρου 58 του ΥΚ σε υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία έχει χορηγηθεί η εκπαιδευτική άδεια.  Η παροχή των αυξημένων αποδοχών της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τη διάταξη με αριθμό 11 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, σε υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια του άρθρου 104Α του π.δ. 210/1992, όπως ισχύει, τυγχάνει νόμιμη, προκειμένου να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό (πλειοψ.). Παραπέμπεται, λόγω σπουδαιότητας των ερωτημάτων με μισθολογικό περιεχόμενο και αντίθετης ερμηνείας από το ΓΛΚ, στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


ΠΔ 196/2008

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος».


Π.Δ. 5/2016

Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 305/1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 152).