Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/50/2020

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 3852/2010

Αρμοδιότητα ή μη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006) προς κατ’ ουσία εξέταση της, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, όταν με απόφασή της, κατ’ αποδοχή ως βάσιμης της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 151 του πιο πάνω Κώδικα, ακυρώνει την επί της προσφυγής του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 απόφαση του Συντονιστή για το λόγο ότι, εσφαλμένα απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή για τυπικούς λόγους και οι έννομες συνέπειες της αποφάσεως αυτής της Ειδικής Επιτροπής επί της πράξης που είχε προσβληθεί με την προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, όταν η Επιτροπή, παρότι ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή για τον πιο πάνω λόγο, δεν αποφαίνεται κατ’ ουσία επί της προσφυγής του άρθρου 227 του ν. 3852/2010.(..)Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006), όταν, κατ’ αποδοχή ως ουσιαστικά βάσιμου σχετικού λόγου της ενώπιόν της ασκηθείσας ειδικής προσφυγής του άρθρου 151 του ιδίου Κώδικα, ακυρώνει απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είχε απορρίψει διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 ως απαράδεκτη για τυπικούς λόγους, καθίσταται αρμόδια προς έλεγχο της νομιμότητας της με την προσφυγή του άρθρου 227 προσβληθείσας πράξεως, ως προς τους λόγους ακυρότητας της τελευταίας αυτής προσφυγής που υποβλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής και επί των οποίων δεν αποφάνθηκε σε πρώτο στάδιο ο Συντονιστής, λόγω της μη νόμιμης κρίσης του περί του απαραδέκτου της προσφυγής. Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ΚΔΚ που παραλείπει να αποφανθεί και κατ’ ουσία επί των λόγων της προσφυγής του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, παρότι ακυρώνει την απόφαση του Συντονιστή για τον πιο πάνω λόγο (εσφαλμένη κρίση περί απαραδέκτου της προσφυγής), δεν θίγει την ισχύ και εκτελεστότητα της προσβληθείσης με την προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 πράξεως που διέφυγε τον έλεγχο νομιμότητας, αλλά ούτε ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιληφθεί εκ νέου της προσφυγής, εξετάζοντας αυτήν κατ’ ουσία, οι δε τυχόν πλημμέλειες των πιο πάνω αποφάσεων ελέγχονται μόνον δικαστικά με την άσκηση κατ’ αυτών του εκ του νόμου προβλεπομένου ενδίκου βοηθήματος (ομόφωνα).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ 29518/2013

Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010

ΝΣΚ/326/2016

Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής των δήμων στις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ της παρ.1 του άρθρ.72 του ν. 3852/2010.(...)Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 72 και 225 του ν. 3852/2010, οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής των δήμων σύμφωνα με τις περιπτώσεις ιδ' (δηλ. επί αντικειμένου μέχρι 30.000 ευρώ) και ιε' παρ. 1 άρθρου 72 του ίδιου νόμου, υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 και στον έλεγχο των άρθρων 226 (αυτεπαγγέλτως) και 227 (κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγής) του ίδιου νόμου, ενώ οι αποφάσεις των περιπτώσεων ιβ' και ιγ' του ίδιου άρθρου υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 226 και 227 του ίδιου νόμου


ΝΣΚ/269/2017

Εκτελεστότητα των αποφάσεων του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010. 
Οι αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του ιδίου νόμου και ως εκ τούτου είναι άμεσα εκτελεστές. Περαιτέρω, οι ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι άμεσα εκτελεστές και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ασκηθεί από τον οικείο δήμο ενδικοφανείς προσφυγές κατά των εν λόγω αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του π.δ. 171/1987, χωρίς να έχουν εκδοθεί, κατά το άρθρο 200 του Κώδ.Διοικ.Δικονομίας, αποφάσεις του αρμοδίου δικαστηρίου περί αναστολής εκτελέσεως αυτών (ομόφ.).


ΝΣΚ/270/2017

Άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής από δημοτικό σύμβουλο, που απουσίαζε από συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ή οικονομικής επιτροπής, κατ' αποφάσεως που ελήφθη στην εν λόγω συνεδρίαση.Δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος απουσίασε από την συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ή οικονομικής επιτροπής δήμου, έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής, κατά το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, κατά της αποφάσεως που ελήφθη στην εν λόγω συνεδρίαση.


ΝΣΚ/615/2012

Έδαφος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α., εφόσον η δραστηριότητά τους αναλαμβάνεται και συνεχίζεται από τον οικείο δήμο ή από ν.π.δ.δ. αυτού. Άλλως εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 262 του ν.3463/2006. (ομοφ.)

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/224/2017

Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν  από λυθείσα και εκκαθαρισθείσα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 109 παρ. 7 του ν.3852/2010. (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως έλαβε χώρα η μεταφορά των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων στο Δήμο …, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010. Και τούτο, διότι εφόσον οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, κατά το χρόνο λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου … και Δήμου …, με διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.», υπηρετούσαν σε αυτήν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (σχετ. οι από 31.3.2016 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του Προέδρου της εταιρείας), και με την 334/28.6.2016 [επικυρωθείσα κατά τα ανωτέρω ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας με την 84/13ης Συν/24.11.2016 απόφασή της 2η Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου … περί λύσης της εταιρείας λαμβάνεται ειδικά μέριμνα για τη συνέχιση από τον Δήμο των δράσεων αυτής, στις οποίες απασχολούνταν οι ως άνω υπάλληλοι, ήτοι της λειτουργίας κυνοκομείου και των διαδικασιών ένταξης και εκτέλεσης προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «φύλαξη ακτών» και μαζικού αθλητισμού, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και η προεκτεθείσα απόφαση παρίσταται, κατά τούτο, προσηκόντως αιτιολογημένη, απορριπτομένων των προβαλλόμενων λόγων διαφωνίας.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)329/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Δήμο σε ιδιωτική εταιρεία για την πληρωμή της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης επιφανειών, καθόσον κατά παράβαση του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε΄ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), η κατακύρωση του αποτελέσματος του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού έγινε από το Δήμαρχο και όχι από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.(συγγνωστή πλάνη)


EΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)137/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Δήμο σε εταιρεία για την τμηματική εξόφληση (1η πληρωμή) προμήθειας ειδών κλινοστρωμνών για τις ανάγκες των παιδικών εξοχών του, καθόσον κατά παράβαση του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η κατακύρωση του αποτελέσματος του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού έγινε από το Δήμαρχο και όχι από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Συγγνωστή πλάνη)


ΝΣΚ/145/2021

Δυνατότητα άσκησης κατά απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης -κατά το μέρος που αρνήθηκε την έγκριση πρακτικού Δ.Σ. κοινωφελούς Ιδρύματος για χορήγηση υποτροφιών από αποκλεισθέντες υποψηφίους- της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999 αίτησης θεραπείας, ενώπιον του ανωτέρω Συντονιστή, άλλως της προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών και το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας της διοικητικής πράξης.(...)α) Kατά της από 07.07.2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου -κατά το μέρος που αρνήθηκε την έγκριση πρακτικού Δ.Σ. κοινωφελούς Ιδρύματος για χορήγηση υποτροφιών- επιτρέπεται η άσκηση ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, αποκλειομένης, σε κάθε περίπτωση, της άσκησης της αίτησης θεραπείας που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999 -Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας- (κατά πλειοψηφία). β) Ο έλεγχος που ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 αφορά μόνον στη νομιμότητα των πράξεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων της πλάνης περί τα πράγματα, της νομιμότητας της αιτιολογίας και της κακής χρήσης της διακριτικής ευχέρειας ή της υπέρβασης των ορίων αυτής (ομόφωνα).


ΝΣΚ/226/2017

Δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 από εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.:Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε αυτή αναφερομένων αιρετών, η οποία εκτείνεται καθόλη την διάρκεια της θητείας τους, στην έννοια των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., των υπαλλήλων κρατικών ν.π.ι.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των υπαλλήλων των λοιπών ν.π.ι.δ. περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλειοψ.). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε αυτή αναφερομένων αιρετών, περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομοφ.). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, ο συνολικός χρόνος της ειδικής αδείας, ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί μέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με την συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας (ομοφ.).