Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 3852/2010
Έδαφος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α., εφόσον η δραστηριότητά τους αναλαμβάνεται και συνεχίζεται από τον οικείο δήμο ή από ν.π.δ.δ. αυτού. Άλλως εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 262 του ν.3463/2006. (ομοφ.)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/224/2017

Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν  από λυθείσα και εκκαθαρισθείσα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 109 παρ. 7 του ν.3852/2010. (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως έλαβε χώρα η μεταφορά των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων στο Δήμο …, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010. Και τούτο, διότι εφόσον οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, κατά το χρόνο λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου … και Δήμου …, με διακριτικό τίτλο «… Α.Ε.», υπηρετούσαν σε αυτήν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (σχετ. οι από 31.3.2016 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του Προέδρου της εταιρείας), και με την 334/28.6.2016 [επικυρωθείσα κατά τα ανωτέρω ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας με την 84/13ης Συν/24.11.2016 απόφασή της 2η Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου … περί λύσης της εταιρείας λαμβάνεται ειδικά μέριμνα για τη συνέχιση από τον Δήμο των δράσεων αυτής, στις οποίες απασχολούνταν οι ως άνω υπάλληλοι, ήτοι της λειτουργίας κυνοκομείου και των διαδικασιών ένταξης και εκτέλεσης προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «φύλαξη ακτών» και μαζικού αθλητισμού, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και η προεκτεθείσα απόφαση παρίσταται, κατά τούτο, προσηκόντως αιτιολογημένη, απορριπτομένων των προβαλλόμενων λόγων διαφωνίας.


ΥΑ/43288/2011

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.


1551/2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α’ 87) μέχρι 30
Ιουνίου 2016»


ΝΣΚ/203/2012

Υπάλληλοι ΟΤΑ – «Καλλικράτης» – Περιφέρειες – Μεταφορά προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις λυθείσες νομαρχιακές επιχειρήσεις – Έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Περιφερειών κατ’ άρθρο 241 Ν. 3852/2010 – Έλεγχος νομιμότητας ή μη των πράξεων μεταφοράς από τον Υπ. Εσωτερικών – Ανάκληση ή μη δημοσιευμένων πράξεων. Κατά το στάδιο της εγκρίσεως από τον Υπουργό Εσωτερικών της τροποποιήσεως του Οργανισμού Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν. 3852/2010, με περιεχόμενο την σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο μεταφέρθηκε στη Περιφέρεια με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 199 του Ν. 3852/2010 και 44 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, η οικεία υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών δεν είναι αρμόδια να ελέγξει και να απορρίψει τις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού, του οποίου η σχέση εργασίας κατέστη αορίστου χρόνου χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών. (ομοφ.)


ΝΣΚ/373/2013

Λύση νομαρχιακής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού της στην οικεία Περιφέρεια.Νομαρχιακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε ως αμιγής, μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία και στη συνέχεια λύθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί υποχρεωτικής λύσεως και μεταφοράς προσωπικού, που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010. (ομοφ.)

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/123/2014

Μεταφορά από Δημοτική Επιχείρηση.Νόμιμη η καταβολή μηνιαίας μισθοδοσίας εννέα (9) υπαλλήλων, που μεταφέρθηκαν στο Δήμο από λυθείσα Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010, καθόσον ορθώς συνυπολογίσθηκε η προϋπηρεσία τους στη δημοτική επιχείρηση, διότι, αφενός μεν, η κατάταξη των μεταφερθέντων υπαλλήλων δε συνιστά βαθμολογική προαγωγή τους κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν.4024/2011 και συνακόλουθα δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παραρτήματος  V2 ΕΛΛ του ν.4046/2012, αφετέρου δε, η ανωτέρω προϋπηρεσία αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 εδ. 11 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/2011), βάσει των οποίων έγινε η μεταφορά των υπαλλήλων αυτών στις αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού του Δήμου. 
Όμοια η 165/2014 πράξη του ιδίου ως άνω Κλιμακίου.


YΠΕΣ/33782/2010

Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010.ΕΓΚ.9/2010

158277/2019

Ορισμός αναπλήρωσης χωρικών Αντιπεριφερειαρχών κατά άρθρο 160 παρ. 7 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Β1/οικ.37019/4149/2011

Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Αρμοδιότητα συγκρότησης και λειτουργίας εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 3887/2010 μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Β1/οικ.52909/5629/2011

Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Αρμοδιότητα συγκρότησης και λειτουργίας εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 3887/2010 μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, Πρόγραμμα Καλλικράτης)