Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/72/2023

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4194/2013

Δυνατότητα διορισμού, ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικαστικής λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.(....)Δικαστική λειτουργός που παύθηκε οριστικά από την υπηρεσία της λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 2 περ. β' του ν. 1756/1988, δύναται να διορισθεί ως δικηγόρος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/152/2021

Δυνατότητα επαναδιορισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικηγόρου που έχει απωλέσει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα και έχει διαγραφεί από το μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».(...)Μετά την απώλεια της εμπορικής ιδιότητας δικηγόρου, ο οποίος είχε αποβάλει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα λόγω της εμπορικής ιδιότητας, που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, γεννάται δικαίωμα επαναδιορισμού του, για το μέλλον, κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της τήρησης εκ μέρους του της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ομόφωνα).


2/2218/2018

Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, από τον περιορισμό του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» (Α΄ 208) .


Ν.3026/1954

Περί Κώδικα Αμοιβών Δικηγόρων

(Ν.4194/2013 ΦΕΚ-208/Α/27-9-2013 άρθρο 166 παρ.2:2Από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α' 235).)


N.1868/1989

Τροποποίηση , αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1756/88 <Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών> τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3026/54 <Περί Κώδικος Δικηγόρων> και άλλες διατάξεις.


Ν.4194/2013

Κώδικας Δικηγόρων.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)227/2014

Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείο .... (ν.π.δ.δ.) σε πρώην έμμισθο δικηγόρο του, κύρια ασφαλισμένο στο ως άνω Ταμείο, έχοντα  θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από αυτό και επικουρικά ασφαλισμένο, μη συμπληρώσαντα κατά το οικείο έτος το 67ο έτος της ηλικίας του, καθόσον, δεδομένου ότι, κατήγγειλε (έλυσε) οικειοθελώς τη σύμβαση έμμισθης εντολής του με το ανωτέρω Ταμείο, λόγω της παραίτησης και συνταξιοδότησής του από το δικηγορικό λειτούργημα, εσφαλμένα υπολογίστηκε ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 3 του άρθρου 45 του ν.4194/2013, που λαμβάνουν οι υποχρεωτικά υποχωρούντες , αντί του ποσού αυτού μειωμένου κατά 40%, σύμφωνα  την παρ.5 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013),


ΝΣΚ/43/2020

Αποδοχές δικαστικού λειτουργού που αναλογούν στο χρονικό διάστημα που είχε οριστικά παυθεί από την υπηρεσία με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, μετά την εξαφάνιση της απόφασης αυτής και την κρίση ότι δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης για το λόγο αυτό.(...)Μετά την εξαφάνιση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου περί οριστικής παύσης από την υπηρεσία δικαστικού λειτουργού, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και την κρίση ότι δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της από την υπηρεσία, για το λόγο αυτό, η Διοίκηση υποχρεούται να της καταβάλει τις αποδοχές του βαθμού της, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή είχε μη νομίμως παυθεί, όπως αυτές προκύψουν μετά από υπολογισμό τους από την υπηρεσία. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί, εφόσον τούτο αποδεικνύεται, ότι ωφελήθηκε κατά το διάστημα αυτό, από την παροχή εργασίας της σε τρίτο, απασχόλησή της σε ελεύθερο επάγγελμα, σύνταξη κλπ (ομόφωνα).


Ν.2172/1993

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας" και άλλες διατάξεις.


ΝΣΚ/69/2020

Δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας στα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μόνο από δικηγόρους ή και από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους και από δικαστικούς επιμελητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23 Ιουλίου 1941 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Α.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2184/1940 και 2532/1940 «περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους», σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».(..)Από το συνδυασμό των διατάξεων του αναβιώσαντος άρθρου 11 του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων, του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1955), προκύπτει ότι αυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μπορεί να διενεργείται όχι μόνο από δικηγόρους, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αναφορικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από τους συμβολαιογράφους και, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους τους και από τους δικαστικούς επιμελητές, αποκλειστικά προς εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως (ομόφωνα)


ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016

Θέμα: «Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013.»