Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5083/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α' 12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν.5083/2024

Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών


ΥΠ.ΕΣ/25177/2019

Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της ΒΓ’ Αναθεώρησης 2019 των βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών


12571/2015

Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Β’ Αναθεώρησης 2015 των
βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών


ΕΣ/Τμ.6/1610/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:Αίτηση ανάκλησης  της 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (,,)Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων ενώπιον του Τμήματος οκτώ (8) σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του αιτούντος ν.π.δ.δ. και των …. για τα ομαδοποιημένα δρομολόγια 88 και 89, 90 και 101, … για τα δρομολόγια 74, 77, 79, 92, 93, 96 και 97, 102, 131, 132, «….», για τα δρομολόγια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 7, 8, 11, 46, 47, 49, 59, 66, «….», για τα δρομολόγια 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 61 και 62, 63, 64, 65, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 126 και 127, 128, 129, 133, «….», για τα δρομολόγια 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 9, 56, 57, 68, 73, 82, 86, 107, 108, 121, …., για τα δρομολόγια 91 και 130, 100, 104, «…. Ε.Ε.», για τα δρομολόγια 10, 75 και …., για το δρομολόγιο 98, με αντικείμενο τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας ….Ανακαλεί την 7/2016 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/486/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας και των οικείων είκοσι (20) σχεδίων συμβάσεων του ν.π.δ.δ. «…» (…) με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α.(....)Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι συνεπεία της επίμαχης απαίτησης εμποδίστηκε η συμμετοχή στον διαγωνισμό (μόνο) 2 οικονομικών φορέων, ενώ προσήλθαν 28, συνεπώς prima facie αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, όχι όμως αποτελεσματικός καθόσον, όπως εκτέθηκε, η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση της πλειονότητας των τμημάτων του διαγωνισμού σε λιγότερους από 5 οικονομικούς φορείς. Ως εκ τούτου ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος (2.2.6 β'), που τίθεται για πρώτη φορά σε σχετική διακήρυξη του … (βλ. σκ. 20), είναι αντίθετος στα άρθρα 18 παρ. 1 και 75 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας που αποτυπώνονται στις διατάξεις τους.Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης ως προς τη νομιμότητα και τα υποβληθέντα προς έλεγχο επτά (7) σχέδια συμβάσεων μεταξύ του ν.π.δ.δ. «…» και των αναδόχων που αναγράφονται σε αυτά, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», που αφορούν στα τμήματα 14, 26, 33, 36, 47, 19, 27, 32, 42, 48, 71, 74, 5, 70, 38, 2, 9, 12, 13, 17, 21, 23, 34, 39, 40, 56, 58, 65, 67, 68, 76 του διαγωνισμού, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Κωλύεται η υπογραφή των (υπολοίπων) δεκατριών (13) υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ν.π.δ.δ. «…» και των αναδόχων που αναγράφονται σε αυτά, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», που αφορούν στα τμήματα 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66 και 73.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1815/2021.