Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5026/2023

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023 (Α΄ 45/28.02.2023)». ΑΔΑ:6ΦΦΦ46ΜΠ3Ζ-ΠΡ3

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3213/2003

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

Ν.5026/2023-ΦΕΚ:45/Α/28.02.2023:Άρθρο 46:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3213/2003 (Α’ 309), περί της δήλωσης και του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων, πλην: α) του άρθρου 8, περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και β) των άρθρων 9, 10, 11 και 12, κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8.


Ν.3213/2003/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ν.5026/2023-ΦΕΚ:45/Α/28.02.2023:Άρθρο 46:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3213/2003 (Α’ 309), περί της δήλωσης και του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων, πλην: α) του άρθρου 8, περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και β) των άρθρων 9, 10, 11 και 12, κατά το μέρος που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8.


Ε.2061/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45).(ΑΔΑ: ΨΜΞΜ46ΜΠ3Ζ-ΩΡΓ)


Ο.3017/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 και των άρθρων 37 και 54 του ν. 5029/2023 («Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», Α΄55/10.3.2023). ΑΔΑ:ΨΝΩ246ΜΠ3Ζ-ΩΚΚ


Ε.2120/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 (Α΄83/24-5-2021).


Ε.2043/2020

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) ΑΔΑ:ΡΓΥΟ46ΜΠ3Ζ-ΓΜΤ


126262/2021

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9.γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ 51835/2023-ΦΕΚ:1131/Β/28.02.2023.


199632/2021

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9.δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ 51835/2023-ΦΕΚ:1131/Β/28.02.2023.


380675/2021

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9.ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ 51835/2023-ΦΕΚ:1131/Β/28.02.2023.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1815/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ζητείται η ανάκληση της 486/2021 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία α) κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή δεκατριών (13) σχεδίων συμβάσεων (αφορούν τα τμήματα 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66 και 73 του διαγωνισμού), με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021 - 2022, 2022 - 2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023 - 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.335.075,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) πλέον Φ.Π.Α..(….)Ο τρίτος λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ισχυρισμός περί συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη σύναψη των επίμαχων συμβάσεων πρέπει να απορριφθεί, καθόσον οι επικαλούμενες περιστάσεις δεν δύνανται να δικαιολογήσουν την παραβίαση των κειμένων διατάξεων, που αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, επιπροσθέτως, δεν αναιρεί την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να τηρούν τις εν λόγω διαδικασίες. Ανακαλεί εν μέρει την 486/2021 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου.Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων συμβάσεων που αφορούν στα τμήματα 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66 και 73 του διαγωνισμού.

ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/381/2022.