Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5028/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 5028/2023 (Α΄ 54/09-03-2023) «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

Σχετικά Έγγραφα

Ν.5028/2023

Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.


43445/2023

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.


ΣτΕ/1662/2009

Πρόστιμο λόγω παραβάσεως όρων απόφασης Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην Ελληνική Αστυνομία για την χρησιμοποίηση υπ αυτής συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως, εγκατεστημένου στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, με σκοπό την διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων -. Καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός για την αμφισβήτηση της νομιμότητας διοικητικής κυρώσεως επιβληθείσης εις βάρος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Μετά δε την έναρξη ισχύος του π.δ/τος 205/2007 (Α' 231/19.9.2007), με το οποίο προβλέφθηκε η συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημοσίας Τάξεως στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη σχετική δίκη παρίσταται αρμοδίως ο Υπουργός Εσωτερικών. Εξ άλλου, το, κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 2472/1997 (Α' 50), πρόστιμο, κατά του οποίου δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καταλείπει διοικητικής φύσεως συνέπειες και επομένως, η νομιμότητα επιβολής του ελέγχεται ακυρωτικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας και υπό την εκδοχή ότι κατά της πράξεως αυτής θα μπορούσε το Δημόσιο να ασκήσει ανακοπή του άρθρου 217 του ν. 2717/1999 (Α' 97). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2472/1997 προκύπτει ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα μέλη της οποίας απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, έχει δε χαρακτήρα συλλογικού διοικητικού οργάνου, το οποίο δεν υπόκειται μεν σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο, αλλά υπάγεται κατά κλάδο στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία τεσσάρων τουλάχιστον μελών της και με φανερή, κατ' αρχήν, ψηφοφορία, αποτελούν δε διοικητικές πράξεις. Τα σχετικά με τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία, τις αποφάσεις της ως άνω Αρχής καθώς με το περιεχόμενο και τον τύπο των πράξεων αυτής ρυθμίζονται από τον ν. 2472/1997, τον κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα υπ' αριθ 6/27.11.1997 Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής (Β' 1095) και ελλείψει ειδικών διατάξεων, από τον κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α' 45) Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κατά τον Ν. 2472/1997 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά της τις μειοψηφούσες γνώμες και επί φανερών ψηφοφοριών, τα ονόματα των μειοψηφούντων μελών της.