Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5007/2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄241/23.12.2022)

Σχετικά Έγγραφα

N.5007/2022

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


Ε.2125/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 ΚΑΙ 122 ΤΟΥ ν.4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18.05.2021) ΑΔΑ:66Ι246ΜΠ3Ζ-ΑΘΖ


ΕΣ/Τμ.6/1610/2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:Αίτηση ανάκλησης  της 7/2016 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (,,)Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων ενώπιον του Τμήματος οκτώ (8) σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του αιτούντος ν.π.δ.δ. και των …. για τα ομαδοποιημένα δρομολόγια 88 και 89, 90 και 101, … για τα δρομολόγια 74, 77, 79, 92, 93, 96 και 97, 102, 131, 132, «….», για τα δρομολόγια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 7, 8, 11, 46, 47, 49, 59, 66, «….», για τα δρομολόγια 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 61 και 62, 63, 64, 65, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 126 και 127, 128, 129, 133, «….», για τα δρομολόγια 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 9, 56, 57, 68, 73, 82, 86, 107, 108, 121, …., για τα δρομολόγια 91 και 130, 100, 104, «…. Ε.Ε.», για τα δρομολόγια 10, 75 και …., για το δρομολόγιο 98, με αντικείμενο τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας ….Ανακαλεί την 7/2016 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)181/2013

Καταβολή στο φερόμενο ως δικαιούχο ...... μέρους της αμοιβής του έναντι εκπόνησης της «Μελέτης διαμόρφωσης κόμβου και περιβάλλοντος χώρου στον υφιστάμενο Υδατόπυργο (...)Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (βλ. και άρθρο 1 του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ΦΕΚ Α΄ 141, που καθιερώνει και νομοθετικά την ανωτέρω γενική αρχή). Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος (βλ. Ελ.Συν., πράξεις Τμ. VII 124, 120, 43, 13, 8/2012, πράξεις του Κλιμακίου τούτου 59/2013, 187, 185, 174, 133, 114, 112, 107, 106/2012).


ΣΤΕ 2817/2017

Οργανισμός Περιφέρειας...:Επειδή με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010, η οποία πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου και τις πάγιες ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 6 του ίδιου άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση του αρχικού οργανισμού των περιφερειών, ο οποίος, αν και η εξουσιοδοτική διάταξη αναφέρεται σε «πρότυπο εσωτερικό οργανισμό», μπορεί, κατά την αληθή της έννοια, να θεσπισθεί είτε ως «πρότυπος», δηλαδή κοινός για το σύνολο των περιφερειών είτε αυτοτελώς για κάθε περιφέρεια με την αυτή, κατά βάση, για όλες τις περιφέρειες δομή και διάρθρωση.. Εξ άλλου κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 241 παράγραφοι 1 και 7 του ν. 3852/2010, στον οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας ..Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(..)Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή TE) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ...Δέχεται την κρινόμενη αίτηση και ακυρώνει το π.δ. 149/2010 (A' 242/27.12.2010) ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις του (άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 17 και 21 και άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70), σύμφωνα με το σκεπτικό.


ΕλΣυν/Τμ.4/21/2010

Οι προμήθειες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη και όταν δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και την προαναφερθείσα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Π1/7446/14-1-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία, για την εξεύρεση του χρηματικού ορίου, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμήθειας, λαμβάνεται υπόψη η κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης, δαπάνη (βλ. πρ. IV Τμ. 79/2003, 116/2001). Επειδή, όμως, η ανωτέρω κατηγοριοποίηση των ειδών ενδέχεται να άγει σε καταστρατηγήσεις, προς το σκοπό αποφυγής διενέργειας πρόχειρου ή τακτικού, κατά περίπτωση, διαγωνισμού, γίνεται παγίως δεκτό από το Δικαστήριο τούτο ότι, εφόσον πρόκειται για όμοια ή ομοειδή, κατά τη φύση του πράγματος και την αντίληψη των συναλλαγών, αγαθά, η υπέρβαση ή μη του ορίου, μέχρι του οποίου χωρεί προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κρίνεται με βάση τη συνολικώς (αθροιστικώς) απαιτούμενη για την προμήθεια τέτοιων ειδών ετήσια δαπάνη (βλ. πρ. IV Τμ. 28 και 29/1997, 91/2000, 12 και 13/2001, 79/2003, 120/2005, 139/2006), ανεξάρτητα από το βαρυνόμενο Κ.Α.Ε.(βλ. πρ. IV Tμ. 8/2007) . Απαγορεύεται επομένως ο επιμερισμός τέτοιων αγαθών σε μικρότερες ποσότητες ή μερικότερες κατηγορίες και στη συνέχεια η χωριστή διενέργεια περισσότερων απευθείας αναθέσεων ή πρόχειρων διαγωνισμών, με βάση το ύψος κάθε μερικότερης δαπάνης, που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης, καθόσον με την τμηματική ανάθεση των όμοιων/ομοειδών αγαθών καταστρατηγείται η θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, που είναι η διενέργεια διαγωνισμού (βλ. Πράξεις IV Τμ. 12, 31, 116/2001, 26, 203, 212/2003, 75, 60, 180/2004, 64, 124, 129/2005, 20, 117/2006, 8, 24/2007 κ.ά.). Περαιτέρω, είναι επιτρεπτή η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις. Κατά πάγια δε νομολογία του Τμήματος, οι απρόβλεπτες περιστάσεις πρέπει να συναρτώνται με εξαιρετικά και ασυνήθη γεγονότα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και αντικειμενικά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον προγραμματισμό των σχετικών υπηρεσιών, παρά την επίδειξη της ενδεδειγμένης επιμέλειας και προσοχής από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, από τη φύση της απόφασης για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, επιβάλλεται να περιέχει κάθε φορά πλήρη και σαφή αιτιολογία περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της, η δε κρίση της αναθέτουσας αρχής περί της συνδρομής των ανωτέρω περιστάσεων υπόκειται, ως νομική, σε πλήρη έλεγχο ορθής εκτίμησης και χαρακτηρισμού από το Δικαστήριο. (βλ. ενδεικτικά Πράξεις 5, 22, 50/2007, 57, 113, 117, 139/2006 IV Τμήματος Ελ. Συν.).


ΣΤΕ 233/2010

Με το υπό επεξεργασία σχέδιο διατάγματος, Το οποίο προτείνεται κατ επίκληση των άρθρων 241 παρ. 7, 186, 204, 205 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010, επιχειρείται η θέσπιση του οργανισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας....Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 245 παρ. 1 και 253 του ν. 3852/2010 που μνημονεύονται στην παρατήρηση 2, ερμηνευομένων σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό (πρβλ. Π.Ε. 149/2009, 80/2009, 48/2006 κ.α.). Εν όψει τούτων, οι περιπτώσεις 20, 30, 53 και 58 του άρθρου 42 του σχεδίου, με τις οποίες ορίζεται ότι σε ορισμένα τμήματα Γραμματειών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι μόνον της κατηγορίας ΔΕ. πρέπει να συμπληρωθούν καταλλήλως, κατ αντιστοιχία προς άλλες περιπτώσεις του αυτού άρθρου όπως οι περιπτώσεις 12, 13, 14, 15, 17, 19, 55, 61 και 73 ήτοι με τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. και να ορισθεί ότι εν ελλείψει αυτών προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε.Σε ορισμένες περιπτώσεις, με το σχέδιο ορίζονται κλάδοι των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε. των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων τμημάτων, ενώ οι ίδιοι κλάδοι δεν προβλέπονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται τα τμήματα αυτά (πρβλ. ως προς τον κλάδο ΠΕ δασολόγων τις ρυθμίσεις για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα υπαγόμενα σ αυτήν Τμήματα στα άρθρα 41 και 42 του σχεδίου). Δοθέντος ότι από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο δεν προκύπτει ο λόγος της πιο πάνω διαφοροποίησης, πρέπει να εξετασθεί από τη Διοίκηση αν οι αποκλίσεις αυτού του είδους ανταποκρίνονται πράγματι στο σκοπό των επιδιωκομένων ρυθμίσεων ή αν, αντιθέτως, οφείλονται σε παραδρομή, οπότε πρέπει να συμπληρωθούν, κατά την ουσιαστική, κατ αρχήν, εκτίμηση της Διοίκησης. Εξάλλου, ο ίδιος έλεγχος του σχεδίου πρέπει να γίνει προς τον αυτό σκοπό και αντιστρόφως, σε όσες δηλαδή περιπτώσεις καθορίζονται ορισμένοι κλάδοι υπαλλήλων για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων κατά το άρθρο 41 του σχεδίου, ενώ οι ίδιοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 42 για τις θέσεις προϊσταμένων των υπαγομένων στις Διευθύνσεις τμημάτων (βλ. ως προς τον κλάδο ΠΕ βιολόγων, ο οποίος μνημονεύεται στο άρθρο 41 περ. 2 του σχεδίου που αφορά προϊσταμένους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, όχι όμως και στο άρθρο 42 περ. 5, 6, 8 το οποίο αφορά προϊσταμένους τμημάτων υπαγομένων στην ανωτέρω Διεύθυνση).(..)Τέλος, επισημαίνεται ότι, πριν από την αποστολή του σχεδίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος του κειμένου για τη διόρθωση γραμματικών λαθών, παραδρομών ως προς την αρίθμηση των παραγράφων ή αδόκιμων διατυπώσεων σε κανονιστικό κείμενο, που παρεισέφρησαν στο σχέδιο, όπως ως προς τη χρήση του τελικού «ν» των άρθρων στην αιτιατική πτώση, την ορθή και συνεχόμενη αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 15, τη διαγραφή του μορίου «θα» στο άρθρο 13 παρ. 1, την ορθή πτώση στην παρ. 4 του άρθρου 17 («... των Διευθύνσεων ...», αντί «των Διευθύνσεις») και την αρίθμηση των περιπτώσεων των άρθρων 31, 32, 33 με μικρά γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, σύμφωνα με την παρατήρηση 23