Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4972/2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022)

Σχετικά Έγγραφα

63494/2019

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/736, (ΕΕ) 2018/737 και (ΕΕ) 2018/738 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2018, των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/739, (ΕΕ) 2018/740, (ΕΕ) 2018/741 και (ΕΕ) 2018/742 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 και των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/169, (ΕΕ) 2019/170, (ΕΕ) 2019/171, (ΕΕ) 2019/172, (ΕΕ) 2019/173, (ΕΕ) 2019/174, (ΕΕ) 2019/175, (ΕΕ) 2019/176, (ΕΕ) 2019/177 και (ΕΕ) 2019/178 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2018.


173977 ΕΞ 2022

Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 του ν. 4972/2022.


Ε.2087/2022

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 171 του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α΄181) ΑΔΑ:ΨΩΡ646ΜΠ3Ζ-2Υ5


138806/Ζ1/2022

«Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004».


Κ5/9884/2023

Εφαρμογή του άρθρου 115 του 4842/2021 και του άρθρου 181 του ν.4972/2022 – Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΔΑ:6Ε1246ΜΤΛΗ-ΛΓΦ


161178 ΕΞ 2022

Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με το διακριτικό τίτλο «Eurojackpot» σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) και την περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219).


οικ. 172388 ΕΞ 2022

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α.181). ΑΔΑ: ΨΩΖΔΗ-20Ρ


Ε.2077/2022

Παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4972/2022 ( Α΄181)) ΑΔΑ: 686Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΨΑ


ΕΣ/ΤΜ.6/4919/2013

Προμήθεια αντιδραστηρίων...Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο σχεδίων συμβάσεων για τα κατωτέρω είδη, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση του Υπουργείου: α) για τα είδη με α/α 8, 66, 69, 70, 71, 74, 93, 126Β, 141, 144, 145, 152, 160, 161, 182, 337, 359, 377, 380, 508, 538, 567, 568, 578, 615 και 616, για τα οποία στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιτεύχθηκαν χαμηλότερες ή ίσες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς, όπως αυτές αποδεικνύονται με βάση τα προσκομισθέντα τιμολόγια πώλησης, β) για τα είδη με α/α 140 και 308, για τα οποία στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιτεύχθηκαν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες από τον προηγούμενο διαγωνισμό του έτους 2008 του αιτούντος Υπουργείου, γ) για το είδος με α/α 267/1 και 267/2 για το οποίο στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιτεύχθηκε χαμηλότερη τιμή κατά 10,00 ευρώ για μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με την αντίστοιχη από τον προηγούμενο διαγωνισμό του έτους 2008 του αιτούντος Υπουργείου (κατακυρωθείσα τιμή 200,00 ευρώ για 7 ml και τιμή σύγκρισης 210,00 ευρώ για 6 ml), δ) για τα είδη με α/α 581, 582, 583 και 584, για τα οποία η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών στο ως άνω πρακτικό της εκφέρει κρίση σχετικά με το συμφέροντα χαρακτήρα των τιμών κατακύρωσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει ότι τα ανωτέρω είδη έχουν ίδια συσκευασία και προδιαγραφές με τα είδη µε α/α 269/1-269/10 (αντιοροί γρίπης) του τρέχοντος διαγωνισμού, η τιμή των οποίων έχει κριθεί συμφέρουσα είτε με την προσβαλλόμενη πράξη είτε με την 3208/2013 απόφαση του Τμήματος τούτου, διαφέρουν μόνο στον υπότυπο της γρίπης και, επομένως, οι τιμές κατακύρωσής τους (168€/φιαλίδιο), οι οποίες είναι ίσες σε σχέση με τις αντίστοιχες των προαναφερθέντων ειδών µε α/α 269/1-269/10, είναι συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο και οι χαμηλότερα επιτευχθείσες, ε) για τα είδη με α/α 585, 586, 588 και 589, για τα οποία η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών στο ως άνω πρακτικό της εκφέρει κρίση σχετικά με το συμφέροντα χαρακτήρα της προσφοράς της οικείας αναδόχου. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει ότι τα ανωτέρω είδη έχουν ίδια συσκευασία και προδιαγραφές με τα είδη µε α/α 192/1-192/10 (αντιγόνα γρίπης) του τρέχοντος διαγωνισμού, η τιμή των οποίων έχει κριθεί συμφέρουσα είτε με την προσβαλλόμενη πράξη είτε με την 3208/2013 απόφαση του παρόντος Τμήματος, διαφέρουν μόνο στον υπότυπο της γρίπης και, επομένως, οι τιμές κατακύρωσής τους (140€/φιαλίδιο), οι οποίες είναι ίσες σε σχέση με τις αντίστοιχες των προαναφερθέντων ειδών µε α/α 192/1-192/10, είναι συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο και οι χαμηλότερα επιτευχθείσες και στ) για τα είδη με α/α 49, 50, 51 και 52, για τα οποία στον ελεγχόμενο διαγωνισμό επιτεύχθηκαν μεν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς, όπως αυτές αποδεικνύονται με βάση το υπ’ αριθ. 12672/18.2.2010 προσκομισθέν τιμολόγιο πώλησης της εταιρείας «....», πλην όμως οι αυξήσεις των προσφερόμενων τιμών, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 4,81% (κατακυρωθείσα τιμή 283,00 ευρώ και τιμή σύγκρισης 270,00 ευρώ), αιτιολογούνται επαρκώς με το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής και, συγκεκριμένα, αποδίδονται στην μικρή αύξηση τιμών του κατασκευαστικού οίκου το έτος 2011..(...)Κατόπιν αυτών, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές οι υπό κρίση αιτήσεις ανάκλησης, να ανακληθεί εν μέρει η 56/2013 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθεμένα, και να διαταχθεί η απόδοση του κατατεθέντος για την άσκηση της δεύτερης εξ αυτών παραβόλου (άρθρο 73 παρ. 4 και 5 του ν. 4129/2013).