Οδηγός παραδειγμάτων προϊόντων

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2859/2000

Οδηγός παραδειγμάτων προϊόντων που υπάγονται σε μειωμένο & υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία και έξι επί τοις εκατό 13% & 06%, αντίστοιχα.

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1189/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1045/2010

Αύξηση κατ' αποκοπή συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ 1009/2011

Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών

ΠΟΛ 1208/2011

Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών

ΠΟΛ.1161/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων (ΑΔΑ:Ψ4ΒΙΗ-66Μ )


ΠΟΛ 1170/2011

Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή  ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄/01.07.2011)

ΠΟΛ.1014/2016

"Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή  ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα." (ΑΔΑ:6ΒΠΖΗ-ΖΩΠ)


Ε.2083/2019

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες».(ΑΔΑ: 9ΠΧΑ46ΜΠ3Ζ-7ΟΛ)


Ε.2122/2019

Εφαρμογή του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) στην περίπτωση παράδοσης οχημάτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.(ΑΔΑ:ΩΛΞ146ΜΠ3Ζ-ΖΑΕ) 


Ε.2002/2019

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών.(ΑΔΑ:6ΤΥΣ46ΜΠ3Ζ-6ΓΠ)