Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.118/2016

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 118/2016
ΦΕΚ: 201/Α/25.10.2016

Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas -Sarsat.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΓΔΑΠΛΠΣ/4008228/2018

Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος - Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων.


3147.4/1/99/1999

Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.


Π.Δ.325/2000

Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.


10896 οικ.Φ.109.1/2023

Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Π.Σ.).  


Ν. 2832/2000

Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.


8148οικ.Φ.109.1/2015

Τροποποίηση της αριθμ. 29310 οικ. Φ.109.1/27−06−2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Οργάνωση, Διάρθρωση, Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (Β΄ 1869).


690/2019

Σχετικά με την μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κινδύνου και της εξέλιξης του κινδύνου εξάντλησης των ΕΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 1 περίπτωση (ε) και το άρθρο 131 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2 Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Ν.4826/2021

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


Π.Δ. 358/1992

Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).

Καταργήθηκε Ν.4600/2019- ΦΕΚ: 43/Α/9.3.2019.


60/2022

Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)