Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.22/2022

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4249/2014
ΦΕΚ: 62/Α/23.03.2022

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄73) και π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281), 7/2017 «Αναδιάταξηαναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄14) και 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, του συνοδούς – χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (Α΄ 214). 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


7004/3/63/2014

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.


Π.Δ. 62/2019

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.


ΓΔΟΕΣ/1/2/474/2019

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.


Π.Δ. 104/2018

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ.7/2017 «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14), του π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281), καθώς και του π.δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 12).


Π.Δ.53/2022

Συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και λοιπά θέματα των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.). Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14).


Π.Δ. 37/2019

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ/των 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14).


Π.Δ.35/2023

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14). 


Π.Δ.178/2014

Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.


ΝΣΚ/353/2014

Εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενόψει των διατάξεων των παρ.6α και 12γ του άρθρου 122 του ν.4249/2014, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι παρ.6 του άρθρου 5 και 8 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011.