Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019
ΦΕΚ: 65/Α/15.03.2020

Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Σχετικά Έγγραφα

ΓΔΟΕΣ/1/2/474/2019

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.


Π.Δ. 9/2020

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.


Π.Δ. 8/2020

Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.


Π.Δ.86/2018

Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


Π.Δ. 6/2020

Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού.


Ν.4249/2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


Π.Δ. 62/2019

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.


1673/2020

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά.


ΓΔΟΕΣ/1/4/575-α’/2019

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


ΠΔ 184/2009

Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.