Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 119/Α/25.05.2023

Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού. 

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.80/2019

Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.


Υ2/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).


ΠΟΛ.1193/2017

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. 


ΦΓ10/13490/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 3374), όπως ισχύει.


ΦΓ10/8862/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 (Β΄ 4001) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 (Β΄ 3374) απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει.


ΠΟΛ.1039/2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.


87288/2016

«Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)».


Υ42/2018

Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).


ΠΥΣ 29 της 27.9.2022

Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/33/2020

Καταβολή μισθοδοσίας.....οι φερόμενες ως δικαιούχοι ... και ..., μόνιμοι υπάλληλοι στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου ... (ν.π.δ.δ.), μετατάχθηκαν με τις 2423/101/10.12.2018 (ΦΕΚ Γ' 171/18.2.2019) και 2422/100.10.12.2018 (ΦΕΚ Γ' 171/18.2.2019) αποφάσεις του Προέδρου αυτού από θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων σε θέσεις κλάδου ΤΕ Προσχολικής Αγωγής και Βρεφονηπιοκόμων, αντίστοιχα, και ακολούθως επανακατάχθηκαν στο 4ο Μ.Κ. της κατηγορίας ΤΕ, με συνυπολογισμό όλου του χρόνου υπηρεσίας που είχαν διανύσει στην κατώτερη κατηγορία. Σύμφωνα δε με όσα κρίθηκαν με τα Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Φεβρουαρίου 2020, η επανακατάταξη αυτή βρίσκει αναδρομικά έρεισμα στη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, ισχύει από 1.1.2016  και παρίσταται κατά τα ανωτέρω συνταγματική. Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος διαφωνίας του Επιτρόπου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω, η δεύτερη φερόμενη ως δικαιούχος ..., που κατείχε πτυχίο ΤΕΙ ... (Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας) από την 1.10.2003, διορίσθηκε, με την 354/18η/24.2.2017 απόφαση του Προέδρου του ανωτέρω νομικού προσώπου (ΦΕΚ Γ' 356/18.4.2017), κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007,  σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων. O διορισμός της ορίσθηκε αναδρομικά από 1.3.2010, ημερομηνία πρόσληψης της με την 99/18.2.2010 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου ... (που συγχωνεύθηκε με την 164/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ... με άλλα 3 νομικά πρόσωπα στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου ... ΦΕΚ Β' 591), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2584/2007,  ο διορισμός της νομίμως ανέδραμε  από τις 1.3.2010,  θεωρούμενος ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως προς όλες τις έννομες συνέπειες. Συνεπώς, ορθώς προσμετρήθηκε για τον υπολογισμό της οκταετίας του άρθρου 76 του ν. 3584/2004, ο δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.