Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , 4622/2019 , 4795/2021
ΦΕΚ: 5050/Β/01.11.2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

14978/ΕΞ2020/2020

Έναρξη Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


371899/2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


οίκ. 46716/28/2020

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 


1030/12/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. για την έκδοση εντολών ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε.


3106/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.


12158/2021

Διαπίστωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).


139240/Υ1/2020

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237518/6051/2020

Καθορισμός δομής και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έναρξη λειτουργίας αυτής.


81764/2020

Καθορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη Λειτουργίας αυτής.


115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.