Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 156/1994
ΦΕΚ: 102/Α/05.07.1994

Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

Ν.5053/2023 - ΦΕΚ: 158/Α/26.9.2023 άρθρο 38 παρ.α: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) το π.δ. 156/1994 (Α’ 102), περί της υποχρέωσης του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας,

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Σ.Σ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Εκτύπωση Διόρθωση Σφάλματος στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Έτους 2022 Εκτύπωση Διόρθωση Σφάλματος στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Έτους 2022 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού


Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΟΤΑ Α' βαθμού

1.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

2.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

3.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

4.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

5.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

6.Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.


ΕΣΣΕ/ΟΤΑ/2009

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.


ΕΣ/Τμ.1/59/2014

Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίας μισθοδοσίας σε εργαζόμενο Δασαρχείου με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., καθόσον η από 1.10.2013 σύμβαση εργασίας, η οποία συνήφθη κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2190/1994, δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή αποδοχών στον παρανόμως προσληφθέντα εργαζόμενο, η δε αξίωσή του για λήψη των δεδουλευμένων αποδοχών, συνίσταται σε αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού και δεν μπορεί να παράσχει νόμιμο έρεισμα για τη διενέργεια δαπάνης. 

Εκτύπωση Δ. Σφ. στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Έτους 2022

Εκτύπωση Διόρθωση Σφάλματος στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Έτους 2022 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού


ΝΣΚ/79/2016

Αναγνώριση με αμετάκλητη δικαστική απόφαση εργασιακής σχέσης ως αορίστου χρόνου και επιβολή στον εργοδότη της υποχρέωσης να απασχολεί τον εργαζόμενο. Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Διοίκηση, αν ο ως άνω εργαζόμενος στερείται ακόμη και του βασικού τίτλου σπουδών.

Αναγνώριση με αμετάκλητη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ Δήμου και εργαζόμενου είναι ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και όχι διαδοχικές συμβάσεις έργου και επιβολή στον Δήμο της υποχρέωσης απασχόλησης του εργαζόμενου σε θέση και ειδικότητα αντίστοιχη της υπηρεσιακής του ένταξης. Η έλλειψη κατοχής από τον εργαζόμενο ακόμη και του βασικού τίτλου σπουδών καθιστά αδύνατη την κατάταξη του υπαλλήλου σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα, βαθμολογικό και μισθολογικό κλιμάκιο και συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας εκ μέρους του Δήμου της σύμβασης εργασίας (ομοφ.).


ΥΠΕΣ/48558/2009

«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».(Καταργήθηκε με την ΥΠ.ΕΣ/8920/2019 εγκύκλιο)


39431/1961

Περί καθορισμού  ωρών εργασίας του παρ’ οιωδήποτε εργοδότη επί σχέση εργασίας ιδιωτικού απασχολούμενου κατωτέρου υγειονομικού υπηρετικού και εργατοτεχνικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ,κλινικών κλπ


οικ.32885/2017

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.(ΑΔΑ:7ΧΕΡ465ΧΘ7-Υ5Κ)


Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)

«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.»ΑΔΑ: 979Σ46ΜΤΛ6-ΛΑΔ