Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4635/2019
ΦΕΚ: 174/Α/10.09.2020

Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Σχετικά Έγγραφα

95189/2020

Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025.


Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 από 11.06.2020 έως 10.07.2020


4378/2020

Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).


29428/2020

1η Εγκύκλιος Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ) ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΡ-Φ6Χ


71383/2020

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.


853/2020

Έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2020- 2024.


673/2020

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2020- 2024.


1096/2019

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2019- 2023. 


677/2020

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2020‐2024.


89865/2020

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 20142020» (Β’ 2774).