Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
ΦΕΚ: 1/Β/02.01.2014
Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1030366/10307/Β0012/2003 ΠΟΛ.1053/2003

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.


Δ12Β 1085490/2014

Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης με επαχθή αιτία μετοχών Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).


ΠΟΛ.1251/2014

Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
(ΑΔΑ:ΨΨ5ΓΗ-1ΘΞ)

Δ12 A/1049253 ΕΞ 201 4

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)(ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΥΦΕ)

ΠΟΛ1105/2014

Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 

ΝΣΚ/13/2021

Τίτλοι σπουδών απόφοιτων ΕΠΑΛ ως προσόν διορισμού και πρόσθετης μοριοδότησης του κατόχου αυτών κατά τη διαδικασία κάλυψης θέσεων στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ.(....)Tο απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) επιπέδου 4 και πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 αποτελούν διακριτούς μεν τίτλους σπουδών, απαιτούνται, όμως, αθροιστικά, ως προσόν διορισμού για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ στο δημόσιο τομέα που διενεργούνται κατόπιν σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι κάτοχοι και των δύο τίτλων σπουδών δεν δικαιούνται πρόσθετη μοριοδότηση (λόγω κατοχής δεύτερου τίτλου σπουδών), αφού αυτοί αθροιστικά αποτελούν τον βασικό τίτλο σπουδών για τη συμμετοχή σε διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω τίτλοι δεν είναι ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ στο δημόσιο τομέα που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ (ομόφωνα).


ΝΣΚ/376/2011

Εξομοίωση αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), ως προς τους διορισμούς, με αυτούς των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Ένταξή τους στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01 ή ΔΕ01 – Απαιτούμενοι τίτλοι για διορισμό αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. α) Στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01 μπορούν να διορίζονται μόνο οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. του Ν 3475/2006, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. (ή και ισότιμου Γενικού Λυκείου) και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., σωρευτικά, δεδομένου ότι για τον ορισμό των ισοτιμιών των εν λόγω τίτλων, αυτοί, με ρητή διάταξη νόμου, λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη. β) Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) των ΕΠΑ.Σ. του Ν 3475/2006, (ακόμα και αν διαθέτουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή Γενικού Λυκείου), δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τους απόφοιτους και κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου των ΕΠΑ.Λ. και των άλλων αποφοίτων με πτυχίο επιπέδου 3, (εφόσον βεβαίως και ο τίτλος αυτός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υπάρχουσες ισοτιμίες, αποτελεί προσόν διορισμού στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν 1566/1985) και δεν μπορούν να διορίζονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01, παρά μόνον στον κλάδο εκπαιδευτικών ΔΕ01. γ) Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., (που δεν διαθέτουν απολυτήριο), κατ’ αναλογία με τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Σ., μπορούν να διορίζονται μόνο στον κλάδο εκπαιδευτικών ΔΕ01. (ομοφ.)


ΕλΣυν/Τμ.1/242/2007

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:Μη νόμιμη η καταβολή που αφορά στην καταβολή, κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού (άρθρο 103 ν.3463/2006), του ανωτέρω ποσού στους φερόμενους στο εν λόγω χρηματικό ένταλμα ως δικαιούχους (τέσσερα φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2006 έως 15.4.2007(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη, που αφορά σε απόδοση της ωφέλειας που προσπορίστηκε ο Δήμος .. από την απασχόληση των παραπάνω προσώπων - των οποίων οι συμβάσεις εργασίας κρίθηκαν άκυρες - στο Κ.Ε.Π. του Δήμου, είναι μη νόμιμη, καθόσον οι απαιτήσεις αυτές, αν και κατάγονται σε συμβιβασμό υπό το ένδυμα του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφορούν κατ’ ουσία σε μισθολογικές απαιτήσεις, αφού η υποκείμενη αιτία αυτών είναι η προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο άκυρων συμβάσεων έργου. Συνεπώς, ο Δήμος .. δεν είχε εξουσία να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό για τις απαιτήσεις αυτές, αφού τούτο προσκρούει στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 103 παρ. 3 του ν.3463/2006. Σε κάθε περίπτωση, οι περί αδικαιολόγητου πλουτισμού διατάξεις του Αστικού Κώδικα (904 επόμ.) δεν δύνανται να παράσχουν, σε καμία περίπτωση, νόμιμο έρεισμα για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης υποκείμενης σε προληπτικό έλεγχο. Και τούτο διότι η νομιμότητα των υποκείμενων σε προληπτικό έλεγχο δαπανών κρίνεται πάντοτε  και χωρίς εξαιρέσεις, με την επιφύλαξη του τυχόν απορρέοντος από τελεσίδικη απόφαση δεδικασμένου, με βάση το οικείο ουσιαστικό δίκαιο που διέπει την επίμαχη κάθε φορά έννομη σχέση, εν προκειμένω δε η νομιμότητα των εντελλόμενων δαπανών θα κριθεί με βάση όχι μόνο το - μη αμφισβητούμενο άλλωστε - πραγματικό γεγονός της παροχής υπηρεσιών των προσώπων αυτών προς τον Δήμο .., αλλά και - κυρίως - με το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων που θέτουν το νομικό πλαίσιο κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμων. Συναφώς αναφέρεται ότι με τις 1131/2004, 8/2006 και 31/2007 Πράξεις του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι οι προσλήψεις των ως άνω τεσσάρων (4) υπαλλήλων είναι μη νόμιμες, καθόσον αυτοί  δεν κατείχαν τα προβλεπόμενα προσόντα (πτυχίο Α.Ε.Ι.). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και συνεπώς αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/158/2018

Παροχή υπηρεσιών υποστηρίξεως των εφαρμογών λογισμικού :Όπως βασίμως προβάλλεται από τον διαφωνούντα Αναπληρωτή Επίτροπο, η επίμαχη σύμβαση δεν συνιστά νόμιμη παράταση της από 28.4.2016 συμβάσεως για την παροχή ομοίων υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2016 έως 28.2.2017, αλλά νέα απευθείας ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στην ίδια ανάδοχο, αφού η από 28.4.2016 σύμβαση δεν συνήφθη κατόπιν νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας, με πρόβλεψη του δικαιώματος παρατάσεως στην οικεία διακήρυξη. Περαιτέρω, όσον αφορά τη νομιμότητα της εν λόγω απευθείας αναθέσεως, το Κλιμάκιο κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιτρεπτή προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στη σκέψη IΙΙ.Γ, ήτοι το άρθρο 15 της 285/2005 συμβάσεως, την 28623/2009 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και το 817/2010 πρωτόκολλο παράδοσης του έργου, το Νοσοκομείο, το οποίο φέρει και το βάρος αποδείξεως, δεν αποδεικνύει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία σε αυτό, ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία και ότι ως εκ τούτου δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως για την ανωτέρω αιτία. Επιπλέον, ούτε και από το 1515/21.3.2018 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, το οποίο επικαλείται το Νοσοκομείο, αποδεικνύεται ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Νοσοκομείο, ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, αντιθέτως, δε, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι τα εν λόγω πνευματικά δικαιώματα έχουν μεταβιβασθεί αυτοδικαίως με την οριστική παραλαβή του έργου από την ΚτΠ Α.Ε.. Ειδικότερα, στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής: «(…) Συμπερασματικά, βάσει του άρθρου 15 της 285/2005 σύμβασης, τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος έργου έχουν μεταβιβασθεί αυτοδίκαια με την οριστική του παραλαβή (28623/15.12.2009 απόφαση). Τα παραπάνω στην συνέχεια έχουν μεταβιβασθεί από την ΚτΠ Α.Ε. στο Υπουργείο Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. 817/20.01.2010 Πρωτόκολλο παράδοσης (…)». Περαιτέρω, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στις σκέψεις ΙΙΙ.Α. και ΙΙΙ.Β., η αξία των υπηρεσιών υποστηρίξεως εφαρμογών λογισμικού τόσο κατά το προηγούμενο της συνάψεως της επίμαχης συμβάσεως δωδεκάμηνο, όσο και κατά το έτος 2017, υπερέβη το ποσό των 20.000 ευρώ, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως άνευ ειδικού λόγου. Κατόπιν τούτων, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Αναπληρωτή Επίτροπο με τον πρώτο λόγο διαφωνίας, οι επίμαχες υπηρεσίες μη νομίμως ανατέθηκαν στην φερόμενη ως δικαιούχο με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως και ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν πρέπει να πληρωθεί.Περαιτέρω, όσον αφορά τους λοιπούς λόγους διαφωνίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι και αυτοί οι λόγοι είναι βάσιμοι. Ειδικότερα, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, δοθέντος ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και αυτών του π.δ. 80/2016, η σχετική ανάληψη υποχρεώσεως εκδόθηκε μετά την υπογραφή της οικείας συμβάσεως. Επιπλέον, κατά παράβαση της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου, η οποία αποτελεί ειδικότερη έκφανση της αρχής της νομιμότητας και διέπει και τη σύναψη των διοικητικών συμβάσεων, μη νομίμως προσδόθηκε αναδρομική στην από 6.3.2017 σύμβαση (βλ. Ελ.Συν. ΙV Τμ. Πρ. 6/2014, 170, 42/2011, Κ.Π.Ε.Δ. στο IV Τμ. 216, 57/2015, 168, 165, 8/2014 κ.ά.). Τέλος, βασίμως επίσης προβάλλεται ότι η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως πρέπει να κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της συμβάσεως και ότι, ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν νόμιμη η προσκόμιση αυτής είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την υπογραφή της οικείας συμβάσεως. Όσον αφορά όμως αυτούς τους λόγους μη νομιμότητας της δαπάνης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα όργανα του Νοσοκομείου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατηγήσεως των οικείων διατάξεων, αλλά επειδή συγγνωστώς υπέλαβαν ότι ενεργούσαν νομίμως και επομένως, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν δεν συνέτρεχε ο πρώτος λόγος μη νομιμότητας της επίμαχης δαπάνης.