Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
ΦΕΚ: 910/Β/11.04.2014
Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1245/2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).

Δ12 A/1049253 ΕΞ 201 4

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)(ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΥΦΕ)

ΠΟΛ 1052/2015

Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').
(ΑΔΑ:69ΕΡΗ-5Β8)

ΠΟΛ 1004/2014

Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

ΠΟΛ 1026/2014

Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

ΠΟΛ.1113/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) (ΑΔΑ:6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ.1094/2016 (ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ)


Ε.2028/2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.(ΑΔΑ:661Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΟ) 


ΠΟΛ:1102/2016

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».(ΑΔΑ:7ΝΘΓΗ-1ΡΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ.1032/2015

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)(ΑΔΑ:6ΓΓ2Η-Ω0Θ)

ΝΣΚ/116/2019

Εάν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα οποία απολαμβάνουν των προνομίων και ατελειών του Δημοσίου ή απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή ειδικές διατάξεις νόμων. (...) Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων (ομόφ.).