Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2238/1994
Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο.(ΑΔΑ:6ΡΠΘΗ-ΘΕ7)


ΠΟΛ 1103/2011

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής

126805/3387/2015

Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον (ΑΔΑ:624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0 )


ΠΟΛ.1180/2012

ΑΔΑ: Β4Θ9Η-Υ0Τ - Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012.


ΠΟΛ 1145/2011

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή.

1030366/10307/Β0012/2003 ΠΟΛ.1053/2003

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.


ΠΟΛ 1005/2014

ΠΟΛ 1005/31.12.2013-ΦΕΚ 19Β/2014) Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής.

ΕΣ/ΤΜ.6/6020/2015

Προμήθεια ραμμάτων:..ζητείται η εν μέρει ανάκληση της 93/2015 πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα προηγουμένως κρίθηκαν και έγιναν δεκτά, η ένδικη αίτηση πρέπει, υπό τον όρο ότι θα απαλειφθεί ο συμβατικός όρος του άρθρου 8 των σχεδίων συμφωνίας-πλαισίου, που προβλέπει τη δυνατότητα του προμηθευτή, μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής α) να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της συμφωνίας - πλαισίου, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και β) να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας - πλαίσιο,..Ανακαλεί εν μέρει την 93/2015 πράξη του Στ΄ Κλιμακίου.


ΕΣ/Τ7/110/2006

Αμοιβή ιδιοκτήτριας ωδείου για την παροχή υπηρεσιών ωδείου και γυμναστηρίου σε δημότες. Μη νόμιμη, καθόσον σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 36 ΔΚΚ, η οποία ως εξαιρετική είναι στενά ερμηνευτέα, η ανάθεση αυτή είναι επιτρεπτή μόνο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και όχι σε ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.


ΠΟΛ 1197/2016

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν.»